Mot so de tu luyen dai so 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Mot so de tu luyen dai so 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Phan Sào Nam
Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG I – ĐẠI 8 (09-10)

ĐỀ 1:
Thu gọn:
4x(x – 3) – 3x(2 +x)

(x – 1)2 – (x + 2)(x – 2)
Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
2x ( x – y) + 3 (y – x)
a2 – 25 – 2ab + b2
5x – 5y + x2 – 2xy + y2
Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào biến:
Tìm x:

Tỉm a để đa thức 2×3 + 3×2 – 10x + a chia hết cho đa thức x – 2.
Chứng tỏ A = >0 với mọi x

ĐỀ 2:
Thu gọn:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
7×3 – 14×2 + 7x
x2 – 2x – 15
5x2y3 – 25x3y4 + 10x3y3
Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc biến :
Tìm x:

Làm tính chia: ( x4 – 2×3 + 2x – 1) : ( x2 – 1)
Tính nhẩm:

ĐỀ 3:
Thu gọn:
(1 + 2x) + 2(1 + 2x)(x – 1) + (x – 1)2
(x – 3)(x + 3) – (x – 3)2
(x – 1)2(x + 2) – (x – 2)(x2 + 2x + 4)
Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
x2 – y2 + 5x – 5y
x2 – 5x + 6

Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức (x – 10)2 – x(x + 80) tại x = 101
Tìm x:

Tỉm a để đa thức x3 – 3×2 + 5x + a chia hết cho đa thức x – 2.
Tính nhẩm: 452 -+ 402 – 152 + 80. 45

ĐỀ 4:
Thu gọn:
4x(x – 3) – 3x(2 +x)

(x – 1)2 – (x + 2)(x – 2)
Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào biến :
Tìm x:

Tỉm m để đa thức x2 – ( m +1)x + 4 chia hết cho đa thức x – 1.
Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x2 – x + 1

ĐỀ 5:
Thu gọn:
(x – 9)2 – (x + 3)2
(x + 1)2 + (x – 3)2 – 2(x + 1)(x – 3)
(x – 2)2 – (x – 2)(x + 3)
Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
10x – 2y
2×2+ 4xy + 2y2- 8z2

Thực hiện tính chia:
(y3 + 7xy5 – 9x6y2) : 2xy2
Tìm x:
(x + 2)2 – (x + 2)(x – 2) = 0
– 7x + 10 = 0
+ 3x = + 1
Tỉm a để đa thức 2×3 + 3×2 – 10x + a chia hết cho đa thức x – 2.
Tìm giá trị nhò nhất của M
M = x2 – 6x + 8
ĐỀ 6:
Thu gọn:
4x(x – 3) – 3x(2 +x)

(x – 1)2 – (x + 2)(x – 2)
(1 + 2x) + 2(1 + 2x)(x – 1) + (x – 1)2
Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
3×2 – 3xy – 5x + 5y

x(x2 – 1) + 3(x2 – 1)
Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào biến: (2x +5)- 30x (2x+5) – 8x
Tìm x:
7×2 – 28 = 0

Tính nhẩm: 20092 – 81
Làm tính chia: – 2×3 + 4×2 – 8x) : (x3 + 4)

ĐỀ 7:
Viết thành hằng đẳng thức:
4×2 – 4x + 1
(3x + 2)(2 – 3x)
(x – 3)(x2 + 3x + 9)
Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
3x – 3a + yx – ya
x3 – 2×2 + x – xy2
x2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.