Một số đề toán lớp 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Một số đề toán lớp 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

éỀ1
A : Trắc nghiệm
1) Chọn biểu thức ở cột A với một biểu thức ở cột B để có đẳng thức đúng
Cột A

Cột B

1/ 2x – 1 – x2

a) x2 – 9

2/ (x – 3)(x + 3)

b) (x -1)(x2 + x + 1)

3/ x3 + 1

c) x3 – 3×2 + 3x – 1

4/ (x – 1)34/ (x – 1)3

d) -(x – 1)2

4/ (x – 1)34/ (x – 1)3

d) -(x – 1)2

e) (x + 1)(x2 – x + 1)

B : Tựluận
1/ Thực hiện các phép tính sau:
a) (2x – y)(4×2 – 2xy + y2) b) (6x5y2 – 9x4y3 + 15x3y4): 3x3y2
c) (2×3 – 21×2 + 67x – 60): (x – 5)
d) (x4 + 2×3 +x – 25):(x2 +5) e) (27×3 – 8): (6x + 9×2 + 4)
2/ Rút gọn các biểu thức sau:
a) (x + y)2 – (x – y)2 b) (a + b)3 + (a – b)3 – 2a3
c) 98.28 – (184 – 1)(184 + 1)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

éề 2
1)Kết quả của phép tính là:
A. 1 B. 10 C. 100 D. 1000
2)Phân thức được rut gọn :
A. B. D.
3)Để biểu thức có giá trị nguyên thì giá trị của x là
A. 1 B.1;2 C. 1;-2;4 D. 1;2;4;5
4)Đa thức 2x – 1 – x2 được phân tích thành
A. (x-1)2 B. -(x-1)2
C. -(x+1)2 D. (-x-1)2
4/ Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x,y
A= (3x – 5)(2x + 11) – (2x + 3)(3x + 7) B = (2x + 3)(4×2 – 6x + 9) – 2(4×3 – 1) C = (x – 1)3 – (x + 1)3 + 6(x + 1)(x – 1)
5/ Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x2 – y2 – 2x + 2y b)2x + 2y – x2 – xy c) 3a2 – 6ab + 3b2 – 12c2 d)x2 – 25 + y2 + 2xy
e) a2 + 2ab + b2 – ac – bc f)x2 – 2x – 4y2 – 4y g) x2y – x3 – 9y + 9x h)x2(x-1) + 16(1- x)
n) 81×2 – 6yz – 9y2 – z2 m)xz-yz-x2+2xy-y2 p) x2 + 8x + 15 k) x2 – x – 12
l) 81×2 + 4
6/ Tìm x biết:
a) 2x(x-5)-x(3+2x)=26 b) 5x(x-1) = x-1 c) 2(x+5) – x2-5x = 0
d) (2x-3)2-(x+5)2=0 e) 3×3 – 48x = 0 f) x3 + x2 – 4x = 4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
éỀ 3
1)Điền biểu thức thích hợp vào ô trống trong các biểu thức sau :
a/ x2 + 6xy + ….. = (x+3y)2
b/ (……….) = c/ (8×3 + 1):(4×2 – 2x+ 1) = …………
2)Tính (x + 2y)2 ?
A. x2 + x + B. x2 + C. x2 – D. x2 – x +
3) Nghiệm của phương trình x3 – 4x = 0
A. 0 B. 0;2 C. -2;2 D. 0;-2;2
B. Bài tập tự luận:
1/ Chứng minh rằng biểu thức:
A = x(x – 6) + 10 luôn luôn dương với mọi x.
B = x2 – 2x + 9y2 – 6y + 3
2/ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A,B,C và giá trị lớn nhất của biểu thức D,E:
A = x2 – 4x + 1 B = 4×2 + 4x + 11 C = (x -1)(x + 3)(x + 2)(x + 6)
D = 5 – 8x – x2 E = 4x – x2 +1
3/ Xác định a để đa thức: x3 + x2 + a – x chia hết cho(x + 1)2
4/ Cho các phân thức sau:
A = B = C =
D = E = F =
a) Với đIều kiện nào của x thì giá trị của các phân thức trên xác định.
b)Tìm x để giá trị của các pthức trên bằng 0.
c)Rút gọn phân thức trên.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
éỀ 4
1) Thực hiện các phép tính sau:
a) + b) c) + +
d)
2/ Chứng minh rằng:a) 52005 + 52003 chia hết cho 13
b) a2 + b2 + 1 ( ab + a + b
c) Cho a + b + c = 0. chứng minh: a3 + b3 + c3 = 3abc
3/ a) Tìm giá trị của a,b biết:a2 – 2a + 6b + b2 = -10
b) Tính giá trị của biểu thức; A =nếu
4/ Rút gọn biểu thức: A = :
5) Chứng minh đẳng thức::
6 : Cho biểu thức :
a) Rút gọn A. b) Tính giá trị của biểu thức A tại x thoả mãn: 2×2 + x = 0
c) Tìm x để A= d) Tìm x nguyên để A nguyên dương.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
éỀ 5
A : Trắc nghiệm
Cõu 1:Tớch caực nghieọm cuỷa phửụng trỡnh (4x – 10 )(5x + 24) = 0 laứ:
a) 24 b) – 24 c) 12 d) – 12
Caõu 2 : Moọt phửụng trỡnh baọc nhaỏt moọt aồn coự maỏy nghieọm:
a) Voõ nghieọm b) Coự voõ soỏ nghieọm c) Luoõn coự moọt nghieọm duy nhaỏt
d) Coự theồ voõ nghieọm , coự theồ coự moọt nghieọm duy nhaỏt vaứ cuừng coự theồ coự voõ soỏ nghieọm.
Cõu 3: Tổng cỏc nghiệm của phương trỡnh (2x – 5 ) ( 2x – 3 ) = 0 l à :
A. 4 B. – 4 C. D.
Cõu 4 : Số nghiệm của phương trỡnh x3 +1 = x ( x + 1 ) , l à :
A. 0 B . 1 C. 2 D. 3
Cõu 5: Tớch cỏc nghiệm của phương trỡnh (2x – 5 ) ( 2x – 3 ) = 0 l à :
A. 4 B. – 4 C. D.
Cõu 6 : Số nghiệm của phương trỡnh , là :
A. 0 B . 1 C. 2 D. 3
B : Tự luận
1. Cho biểu thức :
a) Rút gọn B. b) Tính giá trị của biểu thức B tại x thoả mãn: (2x + 1( = 5
c) Tìm x để B = d) Tìm x để B < 0.
17: Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức M có giá trị là một số nguyên:
2.Giải các phương trình sau:
a) 5 – (x – 6) = 4(3 – 2x)
b) 3 – 4x(25 – 2x) = 8×2 + x – 300

3 .Giải các phương trình sau:
a) 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0 d) x2 – 5x + 6 = 0
b) (x2 – 4) – (x – 2)(3 – 2x) = 0 e) 2×3 + 6×2 = x2 + 3x
c) (2x + 5)2 = (x + 2)2
4.Giải các phương trình sau:

5.Giải các phương trình sau:
a) (x – 5( = 3 d) (3x – 1( – x = 2
b) (- 5x( = 3x – 16 e) (8 – x( = x2 + x
c) (x – 4( = -3x + 5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hỏi và đáp