mot so de on tap hoc ky I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về mot so de on tap hoc ky I, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra học kỳ I
Toán 8
Đề I:
Phần I: Trắc nghiệm: 3 điểm Khoanh tròn chữ cái trước câu đúng:
Câu 1. Kết quả phân tích đa thức 2x – 1 – x2 thành nhân tử bằng:
A. (x – 1)2 B. – (x – 1)2 C. – (x + 1)2 D. (- x – 1)2
Câu 2. Đa thức M trong đẳng thức = là:
A. 2×2 – 2 B. 2×2 – 4 C. 2×2 + 2 D. 2×2 + 4
Câu 3. Kết quả thu gọn của phân thức là: A. B. C. D. 1
Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AC = 3cm, BC = 5cm. Diện tích tam giác ABC là:
A. 6cm2 B. 10cm2 C. 12cm2 D. 15cm2
Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 9cm, AC = 12cm. Kẻ trung tuyến AM, độ dài đoạn thẳng AM bằng: A. 4, 5cm B. 6cm C. 7, 5cm D. 10cm
Câu 6. Số đo mỗi góc của ngũ giác đều là: A. 1080 B. 1800 C. 900 D. 600
Phần II. Tự luận: 7 điểm
Câu 1. 2 điểm
a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 2xy – x2 – y2 + 49
b) Thực hiện phép chia: (6×3 – 2×2 – 9x + 3) : (3x – 1)
Câu 2. 2 điểm. Cho biểu thức: A = (với x )
a)Rút gọn A. b) Tìm các giá trị nguyên dương của x để A nhận giá trị là một số nguyên dương.
Câu 3. 3 điểm. Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng của A qua H. đường thẳng kẻ qua D song song với AB cắt BC và AC lần lượt ở M và N. Chứng minh:
a) Tứ giác ABDM là hình thoi. b) AM CD c) Gọi I là trung điểm của MC. Tính HNI.
Đề 2
Bài 1: 2 điểm. Hãy khoanh tròn chữ cái trước kết quả đúng:
Câu 1. Kết quả phân tích đa thức x(x – 2) + x – 2 thành nhân tử là:
A. (x – 2) x B. (x – 2)2 x C. x(2x – 4) D. (x – 2)(x + 1)
Câu 2. Thương của phép chia: (x – 1)6 : (1 – x)2 là:
A. (x – 1)4 B. – (1 – x)4 C. (x – 1)3 D. (1 – x)3
Câu 3. Phân thức rút gọn thành: A. B. C. D.
Câu 4. Kết quả rút gọn biểu thức (x + y)2 + 2(x – y)(x + y) + (x – y)2 là:
A. x2 B. 2×2 C. 3×2 D. 4×2
Câu 5. Cho hình chữ nhật ABCD như hình vẽ: A B
Biết M là trung điểm của BC, N là trung điểm
của CD, CM = 3cm, CN = 4cm. Đường chéo BD dài là: M
A. 5cm B. 10cm
C. 15cm D. 20cm D C
N
Câu 6. Cho hình bình hành ABCD như hình vẽ:
Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Biết diện tích
tam giác BCM là 1cm2. Diện tích hình bình hành
ABCD là:
A. 2cm2 B. 3 cm2 C. 4cm2 D. 5cm2

Bài 2. 2 điểm
a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: xy + y2 – x – y
b) Thực hiện phép chia: (3×3 + x2 – 13x + 5) : ( x2 + 2x – 1)
Bài 3: 2 điểm Cho biểu thức: M =
a) Tìm x để biểu thức được xác định.
b) Rút gọn biểu thức M. c) Với giá trị nào của x thì M = 0
Bài 4. 3 điểm
Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.