MOT SO DE KT TIET 18 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về MOT SO DE KT TIET 18, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỐ HỌC 6 – Tiết 18 KIỂM TRA
A/ TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái trong câu đã chọn
1/ Câu nào đúng ?
a) Tập hợp A = ( 15 ; 16 ; 17 ; … ; 29 ( gồm 14 phần tử .
b) Tập hợp B = ( 1 ; 3 ; 5 ; …; 2001 ; 2003 ( gồm 1002 phần tử
c) Tập hợp số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 9 gồm 5 phần tử .
d) Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 4 gồm 2 phần tử .
2/ Cho hai tập hợp : H = ( a , b , c ( và K = ( b , c , a , d ( Ta có :
a/ H K b/ H K c/ H K d / K H
3/ Kết quả phép tính : 20062 : 2006 là : a/ 2000 b/ 2005 c/ 2006 d/ 2003
4/ Câu nào đúng ?
a/ 2 > 1 b/ 2 = 3 c/ 2 < 4 d/ 2 < 5
5/ Số tự nhiên x trong phép tính ( 25 – x ) . 100 = 0 là :
a/ 0 b/ 100 c/ 25 d/ Những khác
6/ Kết quả phép tính : 879 . 2 + 879 . 996 + 3 . 879 là :
a/ 887799 b/ 897897 c/ 879897 d/ 879879
7/ nhiên x trong phép tính : 23 ( x – 1 ) + 19 = 65 là :
b/ 4 b/ 2 c/ 5 d/ 3
8/ Kết quả phép tính : 3 – 3 : 3 + 3 là :
a/ 3 b/ 5 c/ 0 d/ khác
B/ TỰ LUẬN ( 6 điểm )
1/ phép tính : a/ 32006 : 32005 + 10. 10
b/ 54 . 47 + 54 . 63 – 54. 10
c/ 11400 : ( ( ( 15 . 3 – 21 ) : 4 ( + 108 (
2/ Tìm số tự nhiên x , biết : a/ 70 – 5 ( x – 3 ) = 45 b/ 2x – 24 = 1000

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
A/ TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm ) : Mỗi câu đúng 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
b
a
c
a
c
d
d
b

B/ TỰ LUẬN ( 6 điểm )
Câu
Nội dung
Điểm

1a
32006 : 32005 + 10. 10= 3 + 105
= 3 + 100000
= 100003
0,5

0,5

1b
54 . 47 + 54 . 63 – 54. 10 = 54 ( 47 + 63 – 10 )
= 625 . 100
= 62500
0,5

0,5

1c
11400 : ( ( ( 15 . 3 – 21 ) : 4 ( + 108 (= 11400 : ( ( ( 45 – 21 ) : 4 ( + 108 (
= 11400 : ( ( 24 : 4 ( + 108 (
= 11400 : ( 6 + 108 (
= 11400 : 114
= 100
0,5
0,5
0,5

0,5

2a
70 – 5 . ( x – 3 ) = 45
5 . ( x – 3 ) = 70 – 45 = 25
x – 3 = 25 : 5 = 5
x = 5 + 3 = 8

0,5

0,5

2b
2 x – 24 = 1000
2x = 1000 + 24 = 1024 = 210
x = 10

0,5
0,5

Số học – Khối 6 MA TRẬN KIỂM TRA (tiết 18)

Cấp độ
Tên
Chủ đề

Thông
Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Tập hợp

Phần tử tập hợp

Tập hợp con

Số câu
Số điểm
tỉ lệ%
1
0,5

1
0,5

2
1.0
10%

Lũy thừa

Chia lũy thừa

So sánh lũy thừa
phép tính

Số câu
Số điểm
tỉ lệ%
1
0,5

Hỏi và đáp