MOT SO DE KT DAI SO 7-CHUONG I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về MOT SO DE KT DAI SO 7-CHUONG I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Mức độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Các phép toán trên số hữu tỉ
Nhận biết được các số trong tập hợp Q và GTTĐ của 1 số hữu tỉ , tính chất của lũy thừa
Nắm được thứ tự để thực hiện các phép tính trong Q
Nắm chắc qui tắc chuyển vế, phép tính lũy thừa và GTTĐ để giải bài toán tìm x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

2
1
10%
2
2
20%

1
1
10%

7
5
50%

Tỉ lệ thức. dãy tỉ số bằng nhau
Biết được tính chất của tỉ lệ thức và biết lập tỉ lệ thức từ đẳng thức của 2 tích

Nắm chắc tính chất dãy tỉ số bằng nhau để vận dụng vào giải toán.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

1
0,5
5%

1
1
10%

4
2,5
25%

Số thực, số vô tỉ, số thập phân
Nhận biết được phân số viết được dưới dạng số thập phân, giá trị của căn bậc hai
Biết thực hiện các phép tính chứa căn bậc hai.

Biết vận dụng kiến thức đã học để giải bài toán tìm giá trị của x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

1
0,5
5%

1
3
10%
4
2,5
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
4điểm
30%
6
4điểm
40%
3
3điểm
30%
15
10đ
100%

Đề:
I/ TRẮC NGHIỆM (4điểm) Khoanh vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Cách viết nào biểu diễn số hữu tỉ :
A. 7 B. C. D.
Câu 2: Kết quả phép tính bằng :
A. B. C. D.
Câu 3: Tìm x, biết : . Kết quả x bằng :
A. B. C. D.
Câu 4: Cho = 2 thì :
A. x = 2 B. x = – 2 C. x = 2 hoặc x = – 2 D. x = 0
Câu 5: Cho tỉ lệ thức . Kết quả x bằng :
A. – 10 B. – 9 C. – 8 D. – 7
Câu 6: Cho thì m bằng :
A. 2 B. 4 C. 8 D. 16
Câu 7: Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ?
A. B. C. D.
Câu 8: Cho đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập được tỉ lệ thức là :
A) B. C. D.
II/ TỰ LUẬN (6điểm)
Bài 1: (1điểm) Tính
a) b)
Bài 2: (2điểm) Tìm x , biết :
a) b)
Bài 3: (2điểm) Tính số học sinh lớp 7A và lớp 7B, biết rằng lớp 7A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp là 8 : 9
Bài 4: (1điểm)
a) So sánh 2225 và 3150
b) Viết các số 212 và 418 dưới dạng luỹ thừa có cơ số là 16

ĐÁP ÁN
I/ TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
A
C
A
C
C
D
B
B

II/ TỰ LUẬN (6 điểm)

Nội dung

Bài 1
(1đ)

a) Tính đúng

b) Tính đúng =

0,

Hỏi và đáp