Một số bài tập Đại số 8 (HS ăn tết) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Một số bài tập Đại số 8 (HS ăn tết), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP VỀ NHÀ ĂN TẾT (ĐS 8)
Câu 1: phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a. x2 + 3x – 2 b. x2 – 6x + 8; c. 9×2 + 6x – 8
d. (x2 + x)2 + 4×2 + 4x – 12; e. x3 + 3×2 – 4 ; f. 2×3 – 5×2 + 8x – 3.
g. ab(a – b) + bc(b – c) + ca(c – a). h. 1 +6x – 6×2 – x3. i. x2(x + 4)2 – (x + 4)2 – (x2 – 1).
j. (xy + 1)2 – (x + y)2. k. 6×4 – 11×2 +3 l. (x2 + x)2 + 3(x2 + x) +2
m. x(x + 1)(x + 2)(x + 3) + 1 p. x2 – 2xy + y2 + 3x – 3y – 10 q. x4 + 4
r. x5 + x + 1 s. 3×2 – 22xy – 4x + 8y + 7y2 + 1
t. 12×2 + 5x – 12y2 + 12y – 10xy – 3. o. x4 + 6×3 + 11×2 + 6x + 1.
Câu 2: a. Thực hiện phép chia: 2×2 + 3x + 3 cho 2x – 1. Với giá trị nguyên nào của x thì phép chia trên là phép chia hết.
b. Xác định số a sao cho:
1. 27×2 + a chia hết cho 3x + 2.
2. x4 + ax2 + 1 chia hết cho x2 + 2x + 1
c. Xác định số a và b sao cho:
1. x4 + ax2 + b chia hết cho x2 + x + 1
2 2×3 + ax + b chia cho x + 1 dư -6, chia cho x – 2 dư 21.
Câu 3: Chứng minh với mọi số nguyên n thì n2 + 11n + 39 không chia hết cho 49.
Câu 4: Xác định các số a, b biết:

Câu 5: Cho A = :
a. Rút gọn A
b. Tìm A khi x= –
c. Tìm x để 2A = 1
Câu 6: Cho A =
a. Tìm TXĐ của A
b. Tìm x, y để A < 1 và y < 0.
Câu 7: Tính giá trị của x để phân thức bằng 0.
Câu 8: Cho 3a2 + 3b2 = 10ab và b >a > 0. Tính giá trị của biểu thức: .
Câu 9: Cho . Tính giá trị biểu thức .
Câu 10: Giải và biện luận các phương trình:
a. a2x + b = a(x + b). b. (5m + 1) x – 3m + 2 = 0. c. 4x – 2 = m(mx – 1)
d. e. .
Câu 11: Giải các phương trình sau:
a. x2 – 6x + 5 = 0 b. (x + 2)(x – 2)( x – 10) = 72 c. (x + 3)4 + (x + 5)4 = 2.
d. (x + 1)(x + 2)(x + 3) = 0 e. 2×3 + 7×2 + 7x + 2 = 0. f. x4 – 3×3 + 4×2 – 3x + 1 = 0.
g. (6x + 7)2(3x + 4)(x + 1) = 6

Hỏi và đáp