Ma trận và đề kiểm tra chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Ma trận và đề kiểm tra chương I, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ
A. Trắc nghiệm: (5đ)
Câu 1: (NB) Kết quả của phép nhân 2(x + y) là:

A. 2x + 2y
B. 2x + y
C. x + 2y
D. 2xy

Câu 2: (NB) Kết quả của phép nhân (x – y)(3 + y) là

A. 3x – xy -3y – y2 
B. 3x + xy + 3y – y2
C.3x + xy + 3y – y2
D.3x +xy – 3y – y2

Câu 3: (NB) Tính (A + B)2 được kết quả là:

A. A2 – 2AB + B2
B. A2 + 2AB + B2
C. A2 + 2AB – B2
D. A2 – 2AB – B2

Câu 4: (NB) Biểu thức (A + B)(A2 – AB + B2) được viết thành

A. A2 + B2
B. A3 – B3
C. A3 + B3
D. A2 – B2

Câu 5: (TH)Viết đa thức x3 + 8 dưới dạng tích được kết quả là

A. (x – 2)3
B. (x + 2)3
C. (x + 2)(x – 2)
D.(x + 2)(x2 – 2x + 4)

Câu 6: (NB) Đa thức x2 – 2x có nhân tử chung là

A. x
B. 2x
C. 2
D. x2

Câu 7: (NB) Đa thức x2 – 4 có dạng hằng đẳng thức đáng nhớ nào sau đây

A. A2 – B2
B. A2 + B2
C. A3 – B3
D. A3 + B3

Câu 8: (TH) Phân tích đa thức x2 – 4x + 4 thành nhân tử được kết quả là

A. (x – 4)2
B. (x – 3)2
C. (x + 2)2
D. (x – 2)2

Câu 9: (NB) Kết quả của phép chia 6x2y : 2xy là

A. 3xy
B. 3y
C. 3x
D. 3

Câu 10: (NB) Kết quả của phép chia (x + y)2 : (x + y) là

A. x – y
B. x + y
C. 2xy
D. – 2xy

B. Tự luận: (5 đ)
Câu 11: (TH) Tính

a/ (2x – 3y)(3x + 2y) (0,5 đ)
b/ (x – 3)(x2 + 3x + 9) (0,5 đ)

Câu 12: (VD) Tính nhanh: 302 + 452 – 252 + 45.60 (1đ)

Câu 13: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử (2 đ)

a/ x2 – y2 – 2x + 2y (1 đ) (TH)
b/ 3×2 + 12xy – 27 + 12y2 (1 đ) (VD)

Câu 14: Làm tính chia: (3x2y2 + 6x2y – 12xy2): 3xy (0,5 đ) (TH)

Câu 15: Xác định giá trị của a để đa thức x3 – x2 – 7x – a không chia hết cho đa thức x – 3 (0,5đ) (VD)

Đáp án
A. Trắc nghiệm: (5 điểm). Mỗi câu đúng cho 0,5 đ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
D
B
C
D
A
A
D
C
B

B. Tự luận: (5 điểm)
Câu
Nội dung
Điểm
Câu
Nội dung
Điểm

11a/
(2x – 3y)(3x + 2y)
= 6×2 + 4xy – 9xy – 6y2
= 6×2 – 5xy – 6y2

0,25
0,25
13b/
3×2 + 12xy – 27 + 12y2
= 3(x2 + 4xy – 9 + 4y2)
= 3[(x2 + 4xy + 4y2) – 9]
= 3[(x + 2y)2 – 32]
= 3(x + 2y + 3)(x + 2y – 3)

0,25
0,25
0,25
0,25

11b/
(x – 3)(x2 + 3x + 9)
= (x – 3)(x2 + 3x + 32)
= x3 – 33 = x3 – 27

0,25
0,25
14/
(3x2y2 + 6x2y – 12xy2): 3xy
= (3x2y2:3xy) + (6 x2y:3xy) +

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.