Ma tran-KTso-T68 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Ma tran-KTso-T68, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 68 – Kiểm tra ( 1Tiết )
Mục tiêu:
+ Kiến thức cơ bản:Kiểm tra các quy tắc cộng, trừ, nhân các số nguyên cùng dấu, khác dấu, quy tắc lấy dấu giá trị tuyệt đối, quy tắc chuyển vế…cách cộng, trừ,nhân các số nguyên cùng dấu, khác dấu, và giá trị tuyệt đối của các số nguyên,tìm bội và ước của một số nguyên…
+ Kĩ năng: Vận dụng vào giải các bài tập cộng, trừ, nhân các số nguyên tìm giá trị
tuyệt đối của các số nguyên,tìm bội và ước của các số nguyên.
+ Giáo dục HS tính cẩn thận, nhanh, c/xác giải toán.
Tiến trình bài dạy:
A: Ma trận :

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Thứ tự trong Z

1
0,5

1
0.5

Các phép tính của số nguyên

1
0,5

1

0,5
3

7
5

8

Ước và bội của số nguyên

1
0,5
2
1
3
1.5

Tổng

1
0.5
8
9,5
8
10

B) Đề bài
I) Phần trắc nghiệm.( Hãy chọn đáp án đúng và ghi vào bài làm)
Câu 1. Giá trị của biểu thức ( 12 ( + ( -10 ( là:
a) 2; b) 22;
c) 12; d) 10;
Câu 2. Kết quả của phép tính: 27 – 35 là:
a) 8; b) 62;
c) 27; d) -8;
Câu 3. Tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn: -4 < x < 3 là:
a) -3; b) -4;
c) 3; d) 7;
Câu 4 Trong tập hợp số nguyên, số 6 có tất cả bao nhiêu ước?
a) 3 ước; b) 6 ước;
c) 4 ước; d) 8 ước;
II) Phần tự luận

Câu 5: (4 điểm) Thực hiện các phép tính :
a) (-5) . 8 . (- 2) .3 b) 125 – (-75) + 32 – (48 +32)
c) 3 . (- 4)2 + 2 . (-5) – 20 d) 86 + (- 25) – (46 – 25)
Câu 6: (2 diểm) Tìm số nguyên a biết:
a) ( a ( = 3; b) ( a+1 ( = 6
Câu 7: ( 1 điểm) Tìm x(Z biết :
a) x + 10 = – 14 b) 5x – 12 = 48
Câu 8: ( 0,5 điểm)
Tìm tất cả các ước của (- 10)
Câu 9: ( 0,5 điểm)
Tính tổng tất cả các số nguyên x thoả mãn : – 10 < x < 11

C)Đáp án
I)Phần trắc nghiệm( mỗi ý đúng cho 0,5 điểm)
Câu 1:b) 22; Câu 2: d) -8;
Câu 3 : a) -3; Câu 4: d) 8 ước;
II) Phần tự luận
Câu 5: (4 điểm) Thực hiện các phép tính đúng:
a) (-5) . 8 . (- 2) . 3 = 240 cho 1 điểm.
b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.