ma tran kiem tra toan 7 cuc hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về ma tran kiem tra toan 7 cuc hay, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:8/10/2011 KIỂM TRA MỘT TIẾT
Ngày kiểm tra:15/10/2011 MÔN: HÌNH HỌC 7

A.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH 7 (16)
Cấp độ
Tên
chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Hai góc đối đỉnh
Hai đường thẳng song song
– Nhận biết được hai góc đối đỉnh

Nhận biết hai đường thẳng song song

Nhận biết được các cặp góc đối đỉnh

Số câu
Số điểm
tỉ lệ %
3
0,75đ
7,5%

2
0.5đ
5%

1
0.25đ
2,5%

6
1,5đ
15%

Hai đường thẳng vuông góc
-Đường trung trực của một đoạn thẳng
Nhận biết hai đường thẳng vuông góc
Biết đường trung trực của 1 đoạn thẳng
Biết cách vẽ đường trung trực của 1 đoạn thẳng

Số câu
Số điểm
tỉ lệ %
1
0.25đ
2,5%

1
0.25đ
2,5%

1

20%

3
2,5đ
25%

-Tiên đề Ơclit
-Từ vuông góc đến song song
Phát biểu đúng tiên đề Ơclit
Vận dụng tiên đề Ơclit
Từ vuông góc đến song song

Số câu
Số điểm
tỉ lệ %
1

20%

1
0.25đ
2,5%

3
0.75đ
7,5%

5

30%

Định lí

Nhận biết định lí biết viết GT , KL thông qua hình vẽ

Số câu
Số điểm
tỉ lệ %

1

30%

1

30%

TỔNG CỘNG
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

5

30%

4

10%

1

30%

3
0.75đ 7,5%

1

20%

1
0,25đ
2,5%

15
10đ
100%

B. ĐỀ KiỂM TRA
I/ Trắc nghiệm (3 điểm), (Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu 0,25 điểm).

Câu 1. Cho và là hai góc đối đỉnh, biết = 500 thì = ?
A. 300 B. 400 C. 500 D. 600
Câu 2. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm đó và song song với đường thẳng đã cho?
A. 0 B. 1 C. 2 D. Vô số .
Câu 3. Nếu a c và b c thì a như thế nào so với b ?
A. a b B. a // b C. a cắt b D. a trùng với b.
Câu 4.Cho x // y, đường thẳng a cắt hai đường thẳng x và y (như hình vẽTa có:
A. B. C. D.

Câu 5. Đường trung trực của đoạn thẳng AB là:

A. Đường thẳng vuông góc với AB tại điểm A.

B. Đường thẳng vuông góc với AB tại điểm B.

C. Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB.

D. Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm của nó.

Câu 6.Cho tại O ta có:
A. xÔy < 90o B. xÔy = 90o C. xÔy < 90o D. xÔy = 180o
Câu 7. Hai góc đối đỉnh thì.
A. Bằng nhau B. Bù nhau C. Phụ nhau D. Khác nhau.
Câu 8. Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b, đường thẳng b lại vuông góc với đường thẳng c thì
A. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c
B. Đường thẳng a cắt đường thẳng c
C. Đường thẳng a song song với đường thẳng c
D. Đường thẳng a thẳng góc với đường thẳng
Câu 9. Ba đường thẳng a, b, c cùng đi qua điểm O (như hình vẽ) khi đó ta có:

A.Sáu cặp góc đối đỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.