Ma tran- KIỂM TRA KỲ II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Ma tran- KIỂM TRA KỲ II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: toán 6
I) Mục tiêu:
– Kiểm tra chất lượng của học sinh cuối năm học, từ đó đánh giá chất lượng học tập của học sinh qua năm học.
II) Kiểm tra.
A: Ma trận đề :
Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Bốn phép tính về phân số

2
2
2
1
1
2
5
5

Ba bài toán cơ bản về phân số

`1
1.5
1
1.5

Góc, tia phân giác của góc

1
0,5
1
2.5
1
0,5

3
3.5

Tổng

1
0,5
3
4.5
3
1,5
2
3.5
9
10

B: Đề bài :
I) Phần trắc nghiệm. (2đ) ( Hãy chọn đáp án đúng và ghi vào bài làm)
Câu 1. Kết quả của phép tính là:
a) ; b) ;
c) ; c)
Câu 2. Cho góc XOZ kề bù với góc ZOY, biết góc XOZ = 600, khi đó góc ZOY bằng:
a) 600 b) 1200
c) 1000 d) 800
Câu 3 Kết quả của phép tính ?
a) ; b) ;
c) ; d)
Câu 4. Cho góc XOY = 1400, Ot là tia phân giác của góc XOY. Khi đó góc Xot bằng ?
a) 600 b) 1800 c) 400 d) 700 II) Phần tự luận
Câu 5.( 1 điểm) Tính b)
Câu 6. ( 1 điểm) Tìm x, biết:
a) x –
Câu 7: (2đ)Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể):
a) . + . –
b)(2 + 3,5): (-4 + 3 ) + 7
Câu 8: (1,5 điểm)
Lớp 6A có 52 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả lớp. số học sinh khá bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi, số học sinh trung bình, số học sinh khá của lớp 6A ?
Câu 9:( 2.5 điểm)Trên cùng một mặt phẳng có bờ chứa tia Ox . Vẽ hai tia Om, On sao cho ; xÔn =50.
a) Tính số đo ?
b) Tia On có phải là tia phân giác của góc xOm không ? Vì sao

C) Đáp án kiểm tra (học kỳ II)
I) Phần trắc nghiệm. ( mỗi ý đúng cho 0,5 điểm)
Câu 1 a) Câu 2 b) 1200
Câu 3 a) ; Câu 4 d) 700
II) Phần tự luận ( 8 điểm)
Môn: toán 6
Câu
TÓM TẮT LỜI GIẢI
BĐIỂM

5

=

0.5

b) + =

0.5

6

a) a) x –
x =
x =

0,5

0,5

7
a) . + . –
= ( +)-
= –
=

0.25

0.25

0.25

b)(2 + 3,5): (-4 + 3 ) + 7
=( + ): (- + )+
= : +
= . +
= -7+
=

0.25

0.25

0.25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.