Ma tran- KIỂM TRA KỲ I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Ma tran- KIỂM TRA KỲ I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: toán 6
Thời gian: 90 phút
I) Mục tiêu:
Kiểm tra chất lượng của học sinh qua học kỳ I. Từ đó đề ra biện pháp dạy học phù hợp cho học kỳ II
II) Kiểm tra:
A: Ma trận đề :
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tập hợp, số phần tử của tập hợp

1
0,5

1
0,5

Tính chất chia hết của tổng
1
0,5

1
0,5

Ước và Bội, ƯCLN, BCNN

1
0,5
1
1.5

1
1.5
3
3,5

Thứ tự thực hiện các phép tính
Số nguyên

1

1.5

1

1.5

2

3

Khi nào AM + BM = AB

1
0,5
1
2
2
2,5

Tổng
2

2
3

3,5
4

4.5
9

10

B: Đề bài :
I)Phần trắc nghiệm: Hãy chọn đáp án đúng và ghi vào bài làm?
Câu 1. Cho tập hợp B = x( N/ x≤ 10. Tập hợp B có:
a) 9 phần tử b) 10 phần tử
c) 11 phần tử d) 12 phần tử
Câu 2. Cho số .Hãy thay * bởi các số thích hợp để chia hết cho cả 2 và 5.
a) 5; b) 2; 4 ;6 ;8;
c) 0; d) 2; 5;
Câu 3. ƯCLN(60,20) là:
a) 40; b) 20;
c) 60: d) 120;
Câu 4. Cho điểm M nằm giữa hai điểm B và C. Biết BM = 6 cm, BC = 10 cm. Khi đó CM =?
a) 6 cm ; b) 10 cm;
c) 16 cm; d) 4 cm;
II) Phần tự luận.
Câu 5 : (1.5đ)Tính giá trị của biểu thức:
a) 52 . 49 + 51 . 52 = b) │-8│+ │12│= c) (-30) + 26 =
Câu 6 : (1.5 đ) Tìm số nguyên x biết : a) 2x – 18 = 20
b)42x = 39.42 – 37.42
Câu 7 : (1,5 đ) Tìm ƯCLL và BCNN của 45 và 60 .
Câu 8 : (1,5 đ) Lớp 9A tổ chức lao động trồng cây , cô giáo chủ nhiệm muốn chia lớp
thành nhiều nhóm . Biết rằng lớp đó có 20 nữ và 24 nam . Hỏi lớp 9A có thể chia được nhiều nhất là bao nhiêu nhóm ? Mỗi nhóm có báo nhiêu các bạn nam, bao nhiêu bạn nữ .
Câu 9 : (2 đ) Trên đường thẳng a lấy ba điểm A , B , C (B nằm giữa A và C) sao cho
BC = 15 cm . Lấy M nằm giữa hai điểm B và C , sao cho BM = 9 cm .
a) Tính MC = ?
b) Chứng tỏ rằng 2AB + 3AC = 5AM

C)Đáp án kiểm tra (học kỳ I)
I) Phần trắc nghiệm. Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm
Câu 1. c) 11 phần tử Câu 2 . c) 0;
Câu 3. b) 20; Câu 4. d) 4 cm;

II) Phần tự luận

Câu
Sơ lược đáp án
Điểm

5
52.49 + 51.52
= 52(49 + 51)
= 52 . 100
b) │-8│+ │12│
= 8 + 12
= 20
(-30) + 26
= – (30 – 26)
= – 4
0.5

0.5

0.5

6
a) 2 x – 18 = 20
2x = 20 + 18
2x = 38
x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.