ma tran ds 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về ma tran ds 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRậN Đề KIểM TRA CHƯƠNG I
MÔN: đạI Số 7
Thời gian: 45 phút

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Số hữu tỉ, các phép tính trên tập hợp số hữu tỉ
1

0,5
1

0,5
1

1

1

1

1
4

3

Luỹ thừa của một số hữu tỉ
1

0,5

1

0,5
1

0,5

3

1,5

Tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

1

0,5
1

0,5
1

1

1

1
4

3

Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, làm tròn số
1

0,5

1

0,5

2

1

Số vô tỉ, căn bậc hai, số thực

1

0,5
1

0,5

1

0,5
3

1,5

Tổng
6
3
6
4
4
3
16
10

Hỏi và đáp