MA TRẬN-ĐỀ KT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về MA TRẬN-ĐỀ KT CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Soaïn ngaøy: 23/01/2013 KIỂM TRA CHƯƠNG 3
Daïy ngaøy : /01/2013 gian: 45 phút.

A./ Muïc tieâu:
-Hoïc sinh bieát giaûi heä phöông trình baäc nhaát hai aån baèng hai phöông phaùp moät caùch thaønh thaïo vaø chính xaùc. Bieát phaân tích baøi toaùn, toång hôïp caùc soá lieäu ñeå laäp heä phöông trình vaø giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp heä phöông trình.
-Reøn kæ naêng tö duy, phaân tích, toång hôïp, vaø kæ naêng giaûi heä phöông trình vaø giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp heä phöông trình.
-Tính caån thaän, logic trong trình baøy baøi laøm.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 9
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TL

TL

TL

TL

Cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Biết giải HPT bậc nhất hai ẩn
Vận dụng cách giải hệ PT bậc nhất hai ẩn để tìm các tham số trong PT, trong bài toán có liên quan
Tìm được tham số m để cặp số (x0;y0) thoả mãn đk cho trước

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

2
4
40%

2
4
40%

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Vận dụng cách giải bài toán bằng cách lập HPT để tìm nghiệm .
Giải được PT nghiệm nghuyên

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
4
40%
1
2
20%
1
4
60%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ

3
10
100%

Trường THCS Mai Thủy KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Họ và tên:…………………………………… Môn: Đại số:
Lớp 9: (Thời gian 45 phút)

Điểm

Lời phê của giáo viên

Đề:1
Bài 1:
Bài 1: (4điểm) Giải các hệ phương trình sau:

a) b)
Bài 2: (4điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 46 mét, nếu tăng chiều dài 5 mét và giảm chiều rộng 3 mét thì chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Hỏi kích thước khu vườn đó là bao nhiêu ?
Bài 3: (2điểm) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:
11x + 18y = 120 (1)

Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG III. ĐẠI SỐ 9.
Đề 1:
Bài 1: (4điểm)
a) (2,0điểm)
b) (2,0điểm)
Bài 2: (4điểm)
Gọi chiều rộng, chiều dài khu vườn hình chữ nhật lần lượt là x(m), y (m).
ĐK: 0 < x , y < 23 (1,0điểm)
Chu vi khu vườn là 2(x + y) = 46 (1) (0,5điểm)

Nếu tăng chiều dài 5 mét: y + 5 (m) và giảm chiều rộng 3 mét : x -3 (m)

Được chiều dài gấp 4 lần chiều rộng: y + 5 = 4(x-3) (2) (0,5 điểm)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình. (0,5điểm)

Giải hệ phượng trình ta được: ( TMĐK). (1,0điểm)
Vậy chiều rộng khu vườn là 8 (m); chiều dài là 15 (m). (0,5điểm)
Bài 3: (2điểm)
Giải:
Ta thấy nên . Đặt x = 6k (k nguyên). Thay vào (1) và rút gọn ta được:
11k + 3y = 20

Đặt = t với t nguyên suy ra k = 3t + 1. Do đó:

Thay các biểu thức của x và y vào (1), phương trình được nghiệm đúng.
Vậy các nghiệm nguyên của (1) được biểu thị bởi công thức:
với t là số nguyên tùy ý

Trường THCS Mai Thủy KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Họ và tên:…………………………………… Môn: Đại số:
Lớp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.