MA TRAN DE KIEM TRA SO 6 CHUONG II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về MA TRAN DE KIEM TRA SO 6 CHUONG II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIEÁT SOÁ 6 CHÖÔNG II- BAØI SOÁ 4
TS Điểm Điểm 1 câu TN
Caáp ñoä Nhận biết Thoâng hieåu Vận dụng Cộng 10 0.25
Thấp Cao
Chuû ñeà TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1.Tập hợp Z . Thứ tự trong Z “Nhận biết được một số là số nguyên, số liền sau của một số nguyên. So sánh các số nguyên” “Biết tính GTTĐ của 1 số nguyên.
Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự giảm dần”
Soá caâu hoûi 3 2 5
Soá ñieåm 1.5 1 2.5ñieåm (25%)
“2.Cộng, trừ, nhân các số nguyên” “Nhận biết kết quả dãy phép tính cộng, trừ các số nguyên
Nhận biết dấu của hai số nguyên a, b khi biết dấu của tích” “Vận dụng các quy tắc thực hiện các phép tính, tính chất các phép tính trong tính toán” Tinh tổng một dãy các số nguyên
Soá caâu hoûi 2 4 1 7
Soá ñieåm 1 2 1 4ñiểm (40%)
3.Tìm số chưa biết “Vận dụng được phép cộng, trừ, nhân hai số nguyên để tìm x”
Soá caâu hoûi 3 3
Soá ñieåm 2 2ñiểm (20%)
4.Bội và ước của một số nguyên Nhận biết các ước của một số nguyên Biết tìm bội và ước của một số
Soá caâu hoûi 1 2 3
Soá ñieåm 0.5 1 1.5ñiểm (15%)

Soá ñieåm

Soá caâu hoûi 0
Soá ñieåm 0ñiểm (0%)

TS caâu 6 0 0 4 0 7 0 1 18
TS ñiểm 3 0 0 2 0 4 0 1 10
TS caâu hỏi 6 4 7 1 18 Caâu
TS Điểm 3 2 4 1 10ñiểm (100%)
Tỷ lệ % 30% 20% 40% 10%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.