Ma trân, đề, đáp án KT chương 1 Đại 9 (15-16) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Ma trân, đề, đáp án KT chương 1 Đại 9 (15-16), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên : ……………………………….
Lớp : 9 / ….
BÀI KIỂM TRA TOÁN
NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian : 45 phút
TTCM duyệt
Điểm số

A – TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Điền ý chọn trả lời cho từng câu hỏi vào bảng sau:
Câu
1
2
3
4
5
6

Ý trả lời

Câu 1:
A) – 0,6 B) 0,6 C) D) 6
Câu 2: Giá trị của x để có nghĩa là :
A) x >3 B) x < 3 C) D)
Câu 3: Kết quả của phép tính: – với x >0 là :
A) – 10×3 B) 10×3 C) – 10|x2| D) 10×4
Câu 4: Kết quả là :
A) B) C) D)
Câu 5: Trục căn ở mẫu của biểu thức với 0 < x < 1, ta được kết quả là :
A) x B) C) D) – x
Câu 6: Kết quả của phép tính là :
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12
B – TỰ LUẬN:(7 điểm)
Bài 1: (3.0 điểm) Thực hiện phép tính:

Bài 2: (3.0 điểm) Cho biểu thức
a) Với giá trị nào của x thì biểu thức P có nghĩa
b) Rút gọn P .
c) Tìm các giá trị nguyên của x để nhận giá trị nguyên.
Bài 3: (1.0 điểm) Tính giá trị của biểu thức
BÀI LÀM:

………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
SƠ LƯỢC ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM
A – TRẮC NGHIỆM:
Câu
1
2
3
4
5
6

Ý trả lời
B
D
A
C
B
C

Đúng mỗi ý chọn cho mỗi câu được 0.5 điểm
B – TỰ LUẬN:
ĐỀ 2
ĐIỂM

Bài 1:

Đúng mỗi biểu thức được 0.75 điểm

Bài 2:
a) P có nghĩa khi

c)
P/3 nhận giá trị nguyên => => ( vì ) =>
Kết hợp với điều kiện, ta được

0.75đ

1.25đ

1.0đ

Bài 3:

Đúng hai bước được 0.25

Học sinh làm bài theo cách khác nhưng đúng vẫn được điểm tối đa của bài đó

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9

CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA

Cấp độ Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Số điểm
10.0

KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL

Chủ đề 1: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Chuẩn
Chuẩn 1
Chuẩn 2
 Chuẩn 4
Chuẩn 3
3.00

Số tiết:
3
%
20
Điểm:
2
Số câu:
2
1
1
 
 
0.5
 
1
3
2.5

Phân phối
30
3.0
Điểm
1.00
0.50
0.50
 
 
0.50
 
0.50
1.50
1.50

Chủ đề 2:Các phép tính và các phép biến đổi về căn bậc hai
Chuẩn
Chuẩn 4
Chuẩn 4
Chuẩn 5
 Chuẩn 5
6.50

Số tiết:
11
%
73
Điểm:
7.3
Số câu:
1
 
1
2
 
1.5
 
1
2
4.5

Phân phối
65
6.5
Điểm
0.50
 
0.50
2.00
 
2.50
 
1.00
1.00
5.

Hỏi và đáp