Ma tran de dap an kiem tra chuong IV dai so 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Ma tran de dap an kiem tra chuong IV dai so 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG IV
Môn : Đại số 9
Thời gian làm bài 45 phút
Đề gồm có hai phần trắc nghiệm khách quan và tự luận
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Í
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phương trình bậc hai một ẩn
Nhận biết được phương trình bậc hai một ẩn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%

1
0,5đ
5%

Hàm số y = ax2
(a 0)
Nhận biết được hệ số a và điểm thuộc đồ thị hàm số

Vẽ được đồ thi hàm số
Tìm được tọa độ giao điểm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

10%

2

30%

4

40%

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Nhận biết giá trị và số nghiệm

Vận dụng công thức nghiệm để chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

10%

1

10%

3

20%

Hệ thức Viet
Nhận biết số nghiệm theo đl

Vận dụng được đ.lí Viet

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%

2

30%

3
3,5đ
35%

Tổng só câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
3 đ
30%

5

70%

11
10
100%

ĐỀ 1
I. Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Bài 1. (1 điểm)
Cho hàm số
Kết luận nào sau đây là đúng ?
(A). Hàm số trên luôn nghịch biến
(B). Hàm số trên luôn đồng biến
(C). Giá trị của hàm số bao giờ cũng âm
(D). Hàm số trên nghịch biến khi x>0 và đồng biến khi x

Hỏi và đáp