ma trận + đề +đáp án chương 3 đại số 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về ma trận + đề +đáp án chương 3 đại số 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 46. KIỂM TRA CHƯƠNG 3
A./ Muïc tieâu:
-Hoïc sinh bieát giaûi heä phöông trình baäc nhaát hai aån baèng hai phöông phaùp moät caùch thaønh thaïo vaø chính xaùc. Bieát phaân tích baøi toaùn, toång hôïp caùc soá lieäu ñeå laäp heä phöông trình vaø giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp heä phöông trình.
-Reøn kæ naêng tö duy, phaân tích, toång hôïp, vaø kæ naêng giaûi heä phöông trình vaø giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp heä phöông trình.
-Tính caån thaän, logic trong trình baøy baøi laøm.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 9
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TL

TL

TL

TL

Cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Biết giải HPT bậc nhất hai ẩn
Vận dụng cách giải hệ PT bậc nhất hai ẩn để tìm các tham số trong PT, trong bài toán có liên quan
Tìm được tham số m để cặp số (x0;y0) thoả mãn đk cho trước

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

2
4
40%

2
4
40%

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Vận dụng cách giải bài toán bằng cách lập HPT để tìm nghiệm .
Giải được PT nghiệm nghuyên

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
4
40%
1
2
20%
1
4
60%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ

3
10
100%

Đề
Bài 1: (4điểm) Giải các hệ phương trình sau:

a) b)
Bài 2: (4điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai tỉnh A và B cách nhau 150 km đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc của ô tô đi từ A lớn hơn vận tốc của ô tô đi từ B là 20 km/h.

Bài 3: (2điểm) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:
11x + 18y = 120 (1)

ĐÁP ÁN
Bài 1: (4điểm)
a) (2,0điểm)
b) (2,0điểm)
Bài 2: (4điểm)
Gọi x (km/h) là vận tốc của ô tô đi từ A (x > 0)
y (km/h) là vận tốc của ô tô đi từ B (y > 0)
Ta có hệ phương trình:

Giải ta được (x = 60; y = 40)
Vậy vận tốc của ô tô đi từ A là 60 km/h
vận tốc của ô tô đi từ B là 40 km/h.
Đối chiếu điều kiện, kết luận: ……

Bài 3: (2điểm)
Ta thấy nên . Đặt x = 6k (k nguyên). Thay vào (1) và rút gọn ta được:
11k + 3y = 20y
Đặt = t với t nguyên suy ra k = 3t + 1. Do đó:

Thay các biểu thức của x và y vào (1), phương trình được nghiệm đúng.
Vậy các nghiệm nguyên của (1) được biểu thị bởi công thức:
với t là số nguyên tùy ý

Hỏi và đáp