Ma trận, Đ/An, ĐềKtra C4 DS 2017 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Ma trận, Đ/An, ĐềKtra C4 DS 2017, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS TỊNH BÌNH
TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

MA TRẬN KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG 4
MÔN TOÁN 8 (ĐS) Năm học: 2016-2017

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng;
phép nhân
Nhận biết
Bất đẳng thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2

1,5

2 câu
1,5
15%

Chủ đề 2
BPT bậc nhất một ẩn; BPT tương đương

Hiểu được các quy tắc : Biến đổi BPT để được BPT tương đương
Vận dụng được các quy tắc : Biến đổi BPT để được BPT tương đương

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1

0,5

2

1,0
1

1,0
1

0,5

5 câu
3,0
30%

Chủ đề 3
Giải BPT bậc nhất một ẩn

Giải thành thạo BPT bậc nhất 1 ẩn
Biểu diễn tập hợp nghiệm của một BPT trên trục số
Sử dụng các phép biến đổi tương đương để đưa BPT đã cho về dạng ax + b < 0 ;
hoặc ax+b >0 ; …

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1

0,5
1

0,5
2

1,0

3

2,0

1

0,5
8 câu
4,5
45%

Chủ đề 4
Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Biết cách giải phương trình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

1,0
1 câu
1,0
10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5 câu
3,0 điểm
30%
5 câu
3,0điểm
30%
6 câu
4,0 điểm
40%
16 câu
10,0 điểm
100%

TRƯỜNG THCS TỊNH BÌNH
Họ và tên:……………………………………
Lớp: 8……
KIỂM TRA MỘT TIẾT (chương IV)
Môn: Toán 8(Đại số) ( Thời gian: 45 phút )
Năm học: 2016 – 2017

Điểm

Lời phê của thầy giáo:…………………………………………………………..

I/ TRẮC NGHIỆM:(3,0 điểm) Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và khoanh tròn câu chọn:
Câu 1: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn :
A. x + y > 2 B. 0.x – 1 0 C. < 0 D. < 0
Câu 2: Các giá trị của x nào sau đây là nghiệm của bất phương trình: x2 + 2x >5
A. x = – 3 B. x = 1 C. x = 3 D. x = -2
Câu 3: Cho a < b . Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai ?
A. a – 2 < b – 2 B. C. 2017a 4 – 2b
Câu 4: Giá trị của biểu thức x + 2 không lớn hơn 5, nghĩa là:
A. x + 2 5 B. x + 2 5 D. x + 2 5
Câu 5: Nếu -2a >-2b thì :
A. a b D. a ≤ b
Câu 6: Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình :

A. x > 0 B. x -5 C. x – 5 D. x > -5
II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Cho a b. Chứng minh rằng:
a/ 5a – 2 5b – 2. b/
Bài 2: (1,5 điểm) Giải các bất phương trình sau:
a/ 4x – 18 0; b/ 2 – 5x > 3(2 – x).
Bài 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.