LUYỆN THI VÀO LỚP 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về LUYỆN THI VÀO LỚP 10, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1: Cho (ABC có các đường cao BD và CE.Đường thẳng DE cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác tại hai điểm M và N.
Chứng minh:BEDC nội tiếp.
Chứng minh: góc DEA=ACB.
Chứng minh: DE // với tiếp tuyến tai A của đường tròn ngoại tiếp tam giác.
Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.Chứng minh: OA là phân giác của góc MAN.
Chứng tỏ: AM2=AE.AB.
Gợi ý:

y
A
x
N
E D
M O
B C

Ta phải c/m xy//DE.
Do xy là tiếp tuyến,AB là dây cung nên sđ góc xABsđ cung AB.
Mà sđ ACBsđ AB. (góc xAB=ACB mà góc ACB=AED(cmt)
(xAB=AED hay xy//DE.
4.C/m OA là phân giác của góc MAN.
Do xy//DE hay xy//MN mà OA(xy(OA(MN.(OA là đường trung trực của MN.(Đường kính vuông góc với một dây)((AMN cân ở A (AO là phân giác của góc MAN.
5.C/m :AM2=AE.AB.
Do (AMN cân ở A (AM=AN (cung AM=cung AN.(góc MBA=AMN(Góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau);góc MAB chung
((MAE ∽( BAMMA2=AE.AB.

(((((((Bài 2:
Cho(O) đường kính AC.trên đoạn OC lấy điểm B và vẽ đường tròn tâm O’, đường kính BC.Gọi M là trung điểm của đoạn AB.Từ M vẽ dây cung DE vuông góc với AB;DC cắt đường tròn tâm O’ tại I.
1.Tứ giác ADBE là hình gì?
2.C/m DMBI nội tiếp.
3.C/m B;I;C thẳng hàng và MI=MD.
4.C/m MC.DB=MI.DC
5.C/m MI là tiếp tuyến của (O’)
Gợi ý:

D
I

A M O B O’ C

E

3.C/m B;I;E thẳng hàng.
Do AEBD là hình thoi (BE//AD mà AD(DC (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)(BE(DC; CM(DE(gt).Do góc BIC=1v (BI(DC.Qua 1 điểm B có hai đường thẳng BI và BE cùng vuông góc với DC (B;I;E thẳng hàng.
(C/m MI=MD: Do M là trung điểm DE; (EID vuông ở I(MI là đường trung tuyến của tam giác vuông DEI (MI=MD.
4. C/m MC.DB=MI.DC.
hãy chứng minh (MCI∽ (DCB (góc C chung;BDI=IMB cùng chắn cung MI do DMBI nội tiếp)
5.C/m MI là tiếp tuyến của (O’)
-Ta có (O’IC Cân (góc O’IC=O’CI. MBID nội tiếp (MIB=MDB (cùng chắn cung MB) (BDE cân ở B (góc MDB=MEB .Do MECI nội tiếp (góc MEB=MCI (cùng chắn cung MI)
Từ đó suy ra góc O’IC=MIB (MIB+BIO’=O’IC+BIO’=1v
Vậy MI (O’I tại I nằm trên đường tròn (O’) (MI là tiếp tuyến của (O’).

(((((((
Bài 3:
Cho (ABC có góc A=1v.Trên AC lấy điểm M sao cho AM

Hỏi và đáp