lop8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về lop8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn : 26 / 02/ 2009 TIẾT 56 –TUẦN 27 A-MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG 3-ĐẠI SỐ 8

Chủ đề
Biết
Hiểu
Vận dụng
Cộng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

I-KHÁI NIỆM :
1-Định nghĩa phương trình bậc nhất 1 ẩn
2-Nghiệm của phương trình .
3-Hai phương trình tương đương .
2

1,0đ

1

0,5đ

1

0,5đ

4

2,0đ

II-CÁCH GIẢI 1 SỐ PHƯƠNG TRÌNH
BẬC NHẤT 1 ẨN
1

0,5đ

1

0,5đ

2

4,0đ
2

1,0đ
2

4,0đ

III- GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH
LẬP PHƯƠNG TRÌNH

1

3,0đ

1

3,0đ

B-NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA
I- Trắc nghiệm (3,0đ) :Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước ý em chọn là đúng theo yêu cầu của mỗi câu sau :
Câu 1 : Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn số ?
a) x2 – 1 = x + 2 b) ( x – 1 )( x – 2 ) = 0 c) ax + b = 0 (a(0) d) + 1 = 3x + 5

Câu 2 : Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình 2x + 4 = 10 là
a) 3x – 2 = 7 b) (x – 3 )(x + 3) = 0 c) x + 2 = – 1 d) 2x(x – 3) = 0

Câu 3 : Phương trình 2x + 3 = x + 5 có nghiệm là giá trị nào sau đây :
a) b) c) – 2 d) 2

Câu 4 : Trong các phương trình dưới đây, phương trình nào là vô nghiệm ?
a) x3 + 1 = 0 b) 3x – 2 = 4 + 3x c) + 1 = 1 + d) x – 1 = 3x

Câu 5 : Phương trình x + 2m = 2x – 1 nhận x = 3 là nghiệm khi giá trị của m bằng :
a) – 2 b) – 1 c) 1 d) 0

Câu 6 : Điều kiện xác định của phương trình là Mọi giá trị nào dưới đây của x ?
a) x ( 3 và x ( -3 b) x ( – 3 c) x ( 0 và x ( – 3 d) x ( 3
II-Tự luận (7,0đ) :
Bài 1: Giải các phương trình sau đây :
a)
b)
Bài 2 (Giải bài toán bằng cách lập phương trình ) :
Một cửa hàng có hai kho chứa hàng : kho I chứa 60 tạ nếp và kho II chứa 80 tạ gạo .Sau khi bán ở kho II
số hàng gấp 3 lần số hàng bán được ở kho I thì số hàng còn lại ở kho I gấp đôi số hàng còn lại ở kho II .
Tính số hàng đã bán ở mỗi kho ?
———————

C-ĐÁP ÁN & THANG ĐIỂM KIỂM TRA CHƯƠNG 3-ĐẠI SỐ 8 :
1-Trắc nghiệm : (Mỗi câu đúng 0,5đ)
Câu
1
2
3
4
5
6

Chọn
C
A
D
B
C
A

2-Tự luận :
Bài 1 (4,0đđiểm ):
a)
( 8x = 3x – x + 12 (0,5đ)
( 6x = 12 (1,0đ)
( x = 2 (0,5đ)
b) (1)
+ Điều kiện xác định phương trình (1) : (0,5đ)
+ QĐM và khử mẫu (MC : (x – 3)(x + 3) = x2 – 9 ) , ta được :
(1) ( (0,5đ)
( 0.x = 0 , Phương trình này có vô số nghiệm . (0,5đ)
+Kết luận : Với mọi phương trình (1) có vô số nghiệm . (0,5đ)

Bài 2 (3,0đđiểm ):
+Gọi số hàng

Hỏi và đáp