KTra+MT+Đ án HK.I Toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về KTra+MT+Đ án HK.I Toán 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lê Lợi
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I . LỚP 6
Năm học: 2011 – 2012
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

đề 1:
Tập hợp-Số phần tử của tập hợp.

Biết được tập hợp , số phần tử của tập hợp.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%

1
0,5
5%

đề 2:
Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9 .
ƯCLN và BCNN
Hiểu được ước, bội , ƯC , BC của hai hay nhiều số
Biết cách tìm ƯCLN, BCNN

Vận dụng giải bài toán về tìm BCNN hoặc ƯCLN

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

1
0,5
5%

1
1
10%
4
2,5
25%

đề 3:
Thứ tự thực hiện các phép tính trong N

thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa trong N.
Phối hợp các phép tính trong N. Vận dụng trong giải các bài toán tìm x.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1,0
10%
1
0,5
5%

2
1,0
10%

5
2,5
25%

đề 4:
Số nguyên . Phép cộng , trừ các số nguyên.

thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân trong Z.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

2
1,0
10%

3
1,5
15%

đề 4:
Tia – Đường thẳng – thẳng.

Nhận biết được đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng
Hiểu và kể tên các đoạn thẳng , tia .

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%

1
0,5
5%

3
1,0
10%

đề 5:
dài thẳng.
Trung điểm của đoạn thẳng.

Vẽ hình thành thạo. Biết tính độ dài đoạn thẳng , so sánh hai đoạn thẳng.
Vận dụng tính chất: điểm nằm giữa hai điểm; trung điểm của đoạn thẳng để giải toán.

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
0,5%
1
0,5
0,5%

2
1,0
10%

4
2,0
20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
1,5
15%
10
5
50%
5
2,5
25%
1
1
10%
20
10
100%

Trường THCS Lê Lợi KIỂM TRA HỌC KÌ I . Năm học: 2011 – 2012
MÔN : TOÁN . LỚP 6
( Thời gian làm bài : 90 phút – không kể thời gian phát đề )

Họ và tên :…………………………………………… Số báo danh : ………….
Lớp : ……………
Mã phách

( ……………………………………………………………………………………………………………………
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Chữ kí giám khảo
Lời phê của giáo viên
Mã phách

A) TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Trong mỗi câu từ 1 đến 12 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Cho tập hợp M = 4;5; 6; 7. Cách viết nào sau đây là đúng?
A. 4 M B. 5 M C. 6; 7 M D. 4; 5; 6 M.
Câu 2. BCNN (6, 8) là :
A. 48 B. 36 C. 24 D. 6.
Câu 3. Tổng 21 + 45 chia hết cho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.