ktra15′ Đại8_hk1 (đổi mới) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về ktra15′ Đại8_hk1 (đổi mới), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 15’ – Bài số 1 Mã đề 01
Họ tênLớp

Điểm
Nhận xét của giáo viên

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng của các câu sau:
1)Phân tích đa thức 10×2 – 15x thành nhân tử ta được:
A. 5x(2x – 3) B. 5(2x – 3) C. 5×2(2x – 3) D. 5x(2×2 – 3x)
2)Giá tri của đa thức x2 + 4x + 4 tai x = 8 là
A. 10 B.100 C. 1000 D.10000
3)Đa thức 3x – 6y được phân tích thành nhân tử là:
A. 3(x – 6y) B. 3(x – 2y) C. x(3 – 6y) D. y(3x – 6)
4) kết quả của phép chia 15×6 : 5×4 là:
A. 3x B.3×3 C. -3×3 D. 3×2
5)Phân tích đa thức x2 – 9 thành nhân tử là:
A. (x+3)(x-3) B.(x+3)2 C. (x-3)2 D. (x-9)2
6)Thực hiện phép chia 20x3y5z : 5x2y2 ta được:
A. 4xy3z B.4×3 C. 5x3y D. 5x2yz
7) Tính nhanh giá trị của biểu thức 1022 – 4 ta được:
A. 2000 B.200 C. 10400 D.104
8) Kết quả của phép chia (14x2y3 + 21xy) : 7xy là:
A. 2xy2 + 3 B. 2xy2 + 3y C. 2y2 + 3x D. 3xy2 + 2
9) Làm tính chia (6×7 – 21×4 + 9×3) : 3×2, kết quả là:
A. 2×5 – 7×4 + 3×3 B. 2×5 – 7×2 + 3×3
C. 2×5 – 7×2 + 3x D. 2×7– 7×4 + 3x
10) Thực hiện phép chia (x2 + 5x + 6) cho (x +2) ta được:
A. x+3 B. x+4 C. x – 3 D. x – 4

Kiểm tra 15’ – Bài số 1 Mã đề 02
Họ tênLớp

Điểm
Nhận xét của giáo viên

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng của các câu sau:
1)Đa thức 3x – 6y được phân tích thành nhân tử là:
A. 3(x – 6y) B. 3(x – 2y) C. x(3 – 6y) D. y(3x – 6)
2)Phân tích đa thức x2 – 9 thành nhân tử là:
A. (x+3)(x-3) B.(x+3)2 C. (x-3)2 D. (x-9)2
3) Tính nhanh giá trị của biểu thức 1022 – 4 ta được:
A. 2000 B.200 C. 10400 D.104
4) Thực hiện phép chia (x2 + 5x + 6) cho (x +2) ta được:
A. x+3 B. x+4 C. x – 3 D. x – 4
5) Làm tính chia (6×7 – 21×4 + 9×3) : 3×2, kết quả là:
A. 2×5 – 7×4 + 3×3 B. 2×5 – 7×2 + 3×3
6) Kết quả của phép chia (14x2y3 + 21xy) : 7xy là:
A. 2xy2 + 3 B. 2xy2 + 3y C. 2y2 + 3x D. 3xy2 + 2
C. 2×5 – 7×2 + 3x D. 2×7– 7×4 + 3x
7)Phân tích đa thức 10×2 – 15x

Hỏi và đáp