ktra tuan 2220 de co dap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ktra tuan 2220 de co dap an, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS : …………….. MÔN : SỐ HỌC 6 ( tiết 68 tuần 22 )
Đề số : 2 ( Tiết : …. Tuần : …. theo PPCT )
Họ và tên : ………………………………
Lớp : 6 …

Điểm
Lời phê của thầy ( cô ) giáo

TRẮC NGHIỆM
| 30 | bằng :
A. -30 B. 30 C. D. Một đáp án khác

2. Số đối của -20 là :
A. -20 B. 20 C. 2 D. Một kết quả khác

3. a – ( b – c ) bằng:
A. a – b + c B. a + b + c C. ( a – b ) – c D. a + b + c

4. – 3 – 8 bằng :
A. 5 B. 24 C. -11 D. -5

5. -52 bằng :
A. 25 B. 10 C. -10 D. -25

6. Kết quả của 21 – ( 11 – 5 ) bằng :
A. 15 B. -5 C. 5 D. -15

II. TỰ LUẬN
Tính :
( -47 ) + ( -53 )
( -5 ).( -12 )

Tính bằng cách hợp lý :
8.25.14.( -4 ).125
23.57 + 57.77
18.17 – 3.6.7

Tìm x biết :
3x – 21 =15
| x – 3 | = 5

Tính giá trị của biểu thức :
A = 15 + ( -40 ) + 2y với y = 6

PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS : …………….. MÔN : SỐ HỌC 6 ( tiết 68 tuần 22 )
Đề số : 2
TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM ) : Mỗi câu đúng được 0.5đ
TỰ LUẬN
Tính :
a) ( -47 ) + ( – 53 ) = -100 1 điểm
b) ( -5 ) . ( -12 ) = 60 1 điểm
2. Tính bằng cách hợp lý :
a) 8.125.25.( – 4 ).14 = 1000. ( -100 ).14 = -1400000 1 điểm
b) 23.57 + 57.77 = 57( 23 + 77 ) = 57.100 = 5700 1 điểm
c) 18. 17 – 3.6.7 = 18.17 – 18.7 = 18.( 17 – 7 )= 18.10 = 180 0.5 điểm
3. Tìm x biết :
a) 3x – 21 = 15
3x = 15 + 21
3x = 36
x = 36 : 3
x = 12 1 điểm
b) = 5
• x – 3 = 5
x = 5 + 3
x = 8
• x – 3 = -5
x = -5 + 3
x = -2 0.5 điểm
4. Tính giá trị của biểu thức :
A = 15 + ( -40) + 2y
= -25 + 2y
Thay y = 6 vào biểu thức : -25 + 2.6 = -25 + 12 = – 13 0.5 điểm

PHOØNG GIAÙO DỤC PHAN THIẾT ÑEÀ KIEÅM TRA 1 TIEÁT
TRÖÔØNG THCS HỒ QUANG CẢNH MOÂN: TOAÙN ; LÔÙP: 6
Ñeà soá: ……… Tieát : ; Tuaàn 22 theo PPCT

Ñeà :
I. PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM: (4 ñieåm)
Khoanh troøn chöõ caùi cuûa caâu traû lôøi ñuùng nhaát:
Caâu 1: Khi a 0 ta coù:
A. a.b 0 C. b2 > 0 D. Caû A, B, C ñeàu ñuùng
Caâu 2: Töø x2 = 25 ta suy ra:
A. x = 5 B. x = -5 C. Caû A vaø B ñuùng D. Caû A, B sai.
Caâu 3: Toång cuûa soá nguyeân aâm nhoû nhaát coù hai chöõ soá vaø soá nguyeân döông lôùn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.