KTRA HÌNH 6 T.26 ( MA TRẬN – Đ.ÁN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KTRA HÌNH 6 T.26 ( MA TRẬN – Đ.ÁN), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn :.14-4-2012 Ngày day : 18-4-2012
Tieát 26
KIỂM TRA MỘT TIẾT
I. MỤC :
1-: Kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức đã học trong chương II hình 6 của học sinh.
2-: Kỷ năng nhận biết : góc kề bù ; 2 góc phụ nhau ,….tính số đo góc .
3-Thái độ Rèn luyện tính cẩn thận , chính xác ,khoa học , trung .
II -KIỂM TRA
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Thấp
Cao

Chủ đề
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1.Khái niệm nửa mặt phẳng, góc, số đo góc.
Nhận biết được hai góc bù nhau , phụ nhau , kề bù

Tính được số đo góc khi biết hai góc kề bù,hai góc phụ nhau.

Số câu
1

7
1

9

Số điểm
0.5

3.5
0.5

4.5

.Tỉ lệ %
5%

35%
5%

45%

2. Khi nào thì
xoy + yoz = xoz ? Vẽ gó cbiế tsố đo, tia phângiác của góc.
Nhận biết được tia phân giác của một góc.
.Vẽ được tia phân giác của một góc; tính góc
Tính số đo góc khi biết 1tia nằm giữa hai tia còn lại,
Tính tổng hợp

Số câu
1

1

2

1
5

Số điểm
0.5

0.5

3.0

1.0
5

.Tỉ lệ %
5 %

5 %

30 %

50 %

3.Đường tròn, tam giác,cách vẽ tam giác.
Nhận biết đường tròn qua trả lời đúng, sai.

Số câu
1

1

Số điểm
0.5

0.5

.Tỉ lệ %
5 %

5%

Tổng số câu
3
1
10
1
15

Tổng số điểm
1.5
0.5
7.0
1.0
10,0

. Tỉ lệ %
15%
5%
70%
10%
100%

B. ĐỀ KIỂM TRA

I.TRẮC NGHIỆM (5.0 đ)
Hãy chọn và ghi chị một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Cho góc xOy = 200; góc xOz = 700. thì kết luận nào là đúng.
Hai góc xOy và góc xOz là hai góc kề nhau
Hai góc xOy và góc xOz là hai góc phụ nhau
Hai góc xOy và góc xOz là hai góc kề và phụ nhau
Các câu A; B; C đều sai.
Câu 2: Hai góc kề phụ nhau, số đo của góc một góc là 700, góc kia có số đo là bao nhiêu?
A) 200 B) 1300 C) 1100 D) 300
Câu 3: Cho tia Ot; Ox nằm trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oy và góc yOx = 800, yOt = 500 thì số đo góc xOt là: A) 400 B) 1300 C) 500 D) 300

Câu 4: Cho hai góc bù nhau, một góc có số đo là 600 thì số đo của góc kia là:
A/ 1000; B/ 1100; C/ 1200; D/ 1300

Câu 5: Hai góc bù nhau có tổng bằng :
A) 900 B) 1800 C) 1000 D) Là một đáp số khác

Câu 6 : Cho tia Ox là tia phân giác của góc yOz, biết góc xOy = 560, thì số đo góc yOz bằng :
A) 280 B) 1240 C) 340 D) 1120

Câu 7: Góc bù với góc 600 có số đo là :
A) 1400 B) 1200 C) 300 D) 400

Câu 8: Góc phụ với góc 300 có số đo là :
A) 600 B) 1500 C) 1700 D) 700

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.