KTra chương II số học lớp 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KTra chương II số học lớp 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA: Số Học 6 Chương 2
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên học sinh:………………………………..
Lớp: ………….
I. TRẮC NGHIỆM : Đánh dấu “x” vào bảng trong phần bài làm ( 3 điểm )
Câu 1: Số đối của là
A. -3 B. 3 C. 3 và -3 D. 3 hoặc -3
Câu 2: Giá trị x thoả mãn x + 4 = -12 là:
A. -8 B. -16 C. 8 D. 16
Câu 3: Kết quả của phép tính -3 – 2 là
A. 5 B. 6 C. -5 D. -6
Câu 4: Kết quả phép tính 25 + (-75) là:
A. 50 B. -100 C. 100 D. -50
Câu 5: (-2)3 có giá trị là
A. 8 B. -8 C. 6 D. -6
Câu 6: Kết quả của phép tính (- 15 ).10 là
A. 5 B. 150 C. -150 D. -5
Câu 7: Giá trị của (-3)2 là:
A. 9 B. 6 C. -6 D. -9
Câu 8: Giá trị x thoả mãn = 0 là:
A. 2 hoặc -2 B. -2 C. 0 D. 2
Câu 9: Số nguyên dương bé nhất là số
A. -1 B. 0 C. 1 D. 2
Câu 10: Tập hợp các ước của số nguyên 6 là
A. B.
C. D.
Câu 11: Kết quả của phép tính ( -2 ).(-5) là
A. 10 B. 7 C. -7 D. -10
Câu 12: Giá trị tuyệt đối của -3 là
A. -3 và 3 B. -3 C. -3 hoặc 3 D. 3
BÀI LÀM
I. TRẮC NGHIỆM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A

B

C

D

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 5.(-4) b) (-8)-[(-5) – 8]

c) 25.134 + 25.(-34) d) 1 – 2 +3 – 4 + 5 – 6 + ….+ 99 – 100

Bài 2: (2,5 điểm) Tìm các số nguyên x biết:
a) x + 18 = 28 b) 2x – (-17) = 15 c) x – 5 = -15

Bài 3: (2 điểm) Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: -15 < x 15

Bài 4: (0,5 điểm) Tìm tất cả các ước của 5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.