ktra 45′ so – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về ktra 45′ so, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ tên: ………………………..
Lớp : ………..

Kiểm tra
Môn: Số
Điểm

Nhận xét của giáo viên

Đề bài:
Câu 1:(1 đ) a, Cho AB
Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông

Câu 2:(1 đ) a, Tìm số liền trước số 13; 20; a( a
b, Tìm số liền sau số 15; 46; b
Câu 3:(1 đ) Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa
a, 32 . 35 . 33; b, m2 . m4 . m7; c, a5 . a . a2 ; d, 53 . 52 . 5
Câu 4: (1,5 đ) Tính nhanh
a, 16 + 52 + 84 ; b, 25 . 67. 4 ; c, 24 . 38 + 24 . 62
Câu 5. (1,5đ)Tính giá trị của biểu thức:
B = 1449 –
Câu 6:(1 đ)Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 3, nhỏ hơn hoặc bằng 7 bằng 2 cách
Câu 7: (2 đ) Bằng cách tính, hãy so sánh
a, 23 và 32
b, 43 và 34
Câu 8: (1 đ)Tìm x biết 2 . 3x = 162
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ tên: ………………………..
Lớp : ………..

Kiểm tra:45’
Môn: Số
Điểm

Nhận xét của giáo viên

Đề bài:
Câu 1:(1 đ)Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 3, nhỏ hơn hoặc bằng 7 bằng 2 cách
Câu 2:(1 đ) Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa
a, 32 . 35 . 33; b, m2 . m4 . m7; c, a5 . a . a2 ; d, 53 . 52 . 5
Câu 3: (1,5 đ) Tính nhanh
a, 102. 25 ; 35 . 98
b, 28. 48 + 72. 51 + 44.28+ 72.41
c, 36. 42 + 18. 37. 2 + 12. 63.
Câu 4. (1,5đ)Tính giá trị của biểu thức:
B = 1449 –
Câu5: (2 đ) Bằng cách tính, hãy so sánh
a, 23 và 32
b, 43 và 34
Câu 6: (2 đ)Tìm x biết
a, 124 + (118 – x) = 217
b, 814 – (x – 305) = 712
Câu 7: (1 đ) Không tính giá trị cụ thể, hãy so sánh hai biểu thức
A= 2009. 2011 và B = 2010. 2010
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.