Ktra 1tiết Hình6_cả năm(đổi mới) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Ktra 1tiết Hình6_cả năm(đổi mới), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 1tiết ChươngI – Hình6
Mã đề 01

Bài1(3điểm):
vẽ đoạn thẳng AB = 4cm.
Xác định O là trung điểm của AB?
Bài2(6điểm):
Vẽ tia Ox bất kỳ. Trên tia Ox vẽ 3 điểm A, B, C sao cho OA = 3cm, OB = 6cm, OC = 9cm.
Tính độ dài AB, BC.
Điểm B có phải là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?
Bài 3(1điểm):
Nêu cách vẽ trung điểm của một đoạn thẳng bằng thước và compa?

………………………………………………………………………………

Kiểm tra 1tiết ChươngI – Hình6
Mã đề 02

Bài1(3điểm):
vẽ đoạn thẳng MN = 6cm.
Xác định I là trung điểm của MN?
Bài2(6điểm):
Vẽ tia Oy bất kỳ. Trên tia Oy vẽ 3 điểm M, N, P sao cho OM = 3cm, ON = 6cm, OP = 9cm.
Tính độ dài MN, NP.
Điểm N có phải là trung điểm của đoạn thẳng MP không? Vì sao?
Bài 3(1điểm):
Nêu cách vẽ trung điểm của một đoạn thẳng bằng thước và compa?
Kiểm tra 1tiết ChươngII – Hình6
Mã đề 01
Bài1(3điểm):
Sắp xếp các góc sau theo thứ tự tăng dần về số đo :
Góc vuông ; góc nhọn; góc bẹt; góc tù.
b) Vẽ góc xOy = 600. Nêu rõ cách vẽ.
Bài2(6điểm):
Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz nằm giữa tia Ox và tia Oy sao cho xOz = 800. Gọi Ot là tia phân giác của góc yOz.
Tính góc yOz?
Tính góc xOt?
Bài 3(1điểm):
Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz nằm giữa tia Ox và tia Oy. Gọi tia Om và On lần lượt là tia phân giác của các góc xOz và zOy.
Chứng minh rằng mOn = 900
……………………………………………………………………………………………………………

Kiểm tra 1tiết ChươngII – Hình6
Mã đề 02
Bài1(3điểm):
Sắp xếp các góc sau theo thứ tự giảm dần về số đo :
Góc tù ; góc nhọn; góc bẹt; góc vuông.
b) Vẽ góc xOy = 700. Nêu rõ cách vẽ.
Bài2(6điểm):
Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz nằm giữa tia Ox và tia Oy sao cho yOz = 600. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOz.
Tính góc xOz?
Tính góc yOt?
Bài 3(1điểm):
Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Ot nằm giữa tia Ox và tia Oy. Gọi tia Om và On lần lượt là tia phân giác của các góc xOz và zOy.
Chứng minh rằng mOn = 900

Hỏi và đáp