KTHOA-11 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về KTHOA-11, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KT 1 TIẾT – LẦN 1 – LỚP 12 CB – HKII
NĂM HỌC: 2010 – 2011
Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là:
A. ns1 B. ns2 C. ns2np1 D. (n-1)dxnsy
Câu 2: Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây?
A. Ag+ B. Cu+ C. Na+ D. K+
Câu 3: Những nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp từ trên theo thứ tự tăng dần của:
A. Điện tích hạt nhân nguyên tử B. Khối lượng riêng
C. Nhiệt độ sôi D. Số oxi hóa
Câu 4: Kim loại kiềm có mạng tinh thể lập phương tâm khối, mật độ electron tự do thấp, điện tích ion nhỏ nên liên kết kim loại kiềm bền vững. Điều đó giúp giải thích tính chất nào sau đây của kim loại kiềm?
A. Nhiệt độ nóng chảy thấp B. Mềm
C. Nhiệt độ nóng chảy thấp và mêm D. Khối lượng riêng nhỏ
Câu 5: Kali đứng trước kẽm khá xa trong dãy điện hóa. Vậy Kali có thể đẩy kẽm ra khỏi dd muối kẽm không?
A. Không B. Có C. Khi đun nóng D. Trong trường hợp cá biệt
Câu 6: Chọn câu trả lời đúng để giải thích vì sao để bảo quản kim loại natri người ta ngâm nó trong dầu hỏa?
A. Tránh Na tiếp xúc với oxi có trong không khí
B. Tránh Na tiếp xúc với hơi nước có trong không khí
C. Kim loại Na không tác dụng với dầu hỏa
D. A, B, C đều đúng
Câu 7: Tác dụng nào sau đây không thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?
A. Na + HCl B. Na + H2O C. Na + O2 D. Na2O + H2O
Câu 8: Ion Na+ thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào:
A. 2NaCl ( 2Na + Cl2 B. NaCl + AgNO3 ( NaNO3 + AgCl
C. 2NaNO3 ( 2NaNO2 + O2 D. Na2O + H2O ( NaOH
Câu 9: Đi từ chất nào sau đây, có thể điều chế kim loại Na bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Na2O B. Na2CO3 C. NaOH D. NaNO3
Câu 10: M là kim loại phân nhóm chính nhóm I, X là Cl hoặc Br. Nguyên liệu để điều chế kim loại nhóm IA là:
A. MX B. MOH C. MX hoặc MOH D. MCl
Câu 11: Tính bazơ tăng dần từ trái qua phải theo thứ tự nào?
A. LiOH < KOH < NaOH B. NaOH < LiOH < KOH
C. LiOH < NaOH < KOH D. KOH < NaOH < LiOH
Câu 12: Sục từ từ khí CO2 vào dd NaOH, tới một lúc nào đó tạo 2 muối. Thời điểm tạo ra hai muối như thế nào?
A. NaHCO3 tạo ra trước, Na2CO3 tạo ra sau
B. Na2CO3 tạo ra trước, NaHCO3 tạo ra sau
C. Cả hai muối tạo ra cùng lúc
D. Không thể biết muối nào tạo ra trước, muối nào tạo ra sau
Câu 13: Nước Javen có chứa muối nào sau đây:
A. NaCl B. NaCl + NaClO C. NaClO D. NaCl + NaClO3
Câu 14: Các chất nào sâu đây không điều chế được NaOH?
A. Cho Na tác dụng với nước
B. Cho dd Ca(OH)2 tác dụng với dd Na2CO3
C. Điện phân dd NaCl không có màng ngăn xốp (điện cực trơ)
D. Điện phân dd NaCl có màng ngăn xốp (điện cực trơ)
Câu 15: Khí CO2 không phản ứng với dd nào?
A. NaOH B. Ca(OH)2 C. Na2CO3 D. NaHCO3
Câu 16: Trong các muối sau đây, muối nào dể bị nhiệt phân:
A. LiCl D. NaNO3 C. KHCO3 D. KBr
Câu 17: Phản ứng nhiệt phân không đúng là:
A. 2KNO3 2KNO2 + O2 B. NH4NO2 N2 + 2H2O
C. NH4Cl NH3 + HCl D. NaHCO3 NaOH + CO2
Câu 18: Tính chất nào nêu dưới đây sai khi nói về hai muối NaHCO3 và Na2CO3
A. Cả hai đều dễ bị nhiệt phân
B. Cả hai đều tác dụng với axit mạnh giải phóng CO2
C. Cả hai đều thủy phân yếu tạo môi trường kiềm
D. Chỉ có muối NaHCO3 tác dụng với kiềm

Hỏi và đáp