KTHKI toán 6 ma trận + đáp án hay nè – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về KTHKI toán 6 ma trận + đáp án hay nè, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN : TOÁN 6
NĂM HỌC : 2008 – 2009
NGÀY KIỂM TRA : 10 / 12 / 2008

MỨC ĐỘ

NỘI DUNG
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG CỘNG

TN
TL
TN
TL
TN
TL
7,5 ĐIỂM

SỐ HỌC
Câu 1 (0,25đ)

Câu 2 (0,25đ)

Câu 3 (0,25đ)

Câu 4 (0,25đ)

Câu 8 (0,5đ)

Câu 9 (1đ)

Câu 10 (0,25đ)

Câu 11 (0,25đ)

Câu 12 (2đ)

Câu 13 (1đ)

Câu 14 (1,5đ)

HÌNH HỌC
Câu 5 (0,25đ)

2,5 ĐIỂM

Câu 6 (0,25đ)

Câu 7 (0,5đ)

Câu 15 (1,5đ)

TỔNG CỘNG
4 ĐIỂM
3 ĐIỂM
3 ĐIỂM
10 ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN : TOÁN 6
NĂM HỌC : 2008 – 2009
NGÀY KIỂM TRA : 10 / 12 / 2008

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
I. Khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất : (1,5đ)
Câu 1. Cho tập hợp A = Số phần tử của tập hợp A là ?
A. 14 B. 13 C. 12 D. 11
Câu 2. Gía trị của lũy thừa 24 là :
A. 2 B. 5 C. 10 D. 16
Câu 3. Kết quả của biểu thức 6 + 10 : 2 là :
A. 11 B. 10 C. 9 D. 8
Câu 4. Số 24 được phân tích ra thừa số nguyên tố là :
A. 23. 3 B. 2. 3. 5 C. 22. 3. 4 D. 2. 3. 8
Câu 5. Cho hình vẽ, khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. Ax và By là hai tia đối nhau
B. Ax và Ay là hai tia đối nhau
C. Ax và AB là hai tia trùng nhau
D. Cả câu A và C đều đúng
Câu 6. Cho hình vẽ, điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi :
A. IM = IN
B. IM = IN và IM + IN = MN
C. IM + IN = MN
D. IM = IN = MN : 2
E. Câu B và câu D đúng
II. Điền vào chỗ trống : (2đ)
Câu 7. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống :
a) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì : ……………. = AB
b) Đoạn thẳng HK là hình gồm ………………………và tất cả các điểm nằm giữa H và K
Câu 8. Chọn các số 630, 441, 132, 3310 để điền vào chỗ trống cho phù hợp :
a) Những số chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5, 9 là : …………………………………………………….
b) Những số chia hết cho cả 2, 3 là : ……………………………………………………………………..
Câu 9. Điền dấu ( ) thích hợp vào ô trống :
a) 1000 ( 10
b) (
c) 73 : 7 ( 72
d) ( – 100 ) ( ( – 2 )

III. Điền dấu “X” thích hợp vào chỗ trống : (0,5đ)

Câu
Nội dung
Đúng
Sai

10
Nếu mọi số hạng của tổng chia hết cho 2 thì tổng đó chia hết cho 2

11
Số đối của (– 15) là (– 15)

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu 12. (2đ) Tính giá trị của biểu thức :
a) 6 + ( – 4 ) + ( – 8 ) + 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.