KTH9giữachg3. – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KTH9giữachg3., thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Du Kiểm tra :45 ph Môn : Hình 9.
Họ và tên………………………………Lớp :…………. Đề Số 1

Hình 1 Hình 2
Câu 1: Trong Hình1 AC là đường kính của đường tròn (O) .Sđ góc BDC = 600 .Tính Sđ góc ACB ? .
Câu 2: Trong Hình 2 cho 4 điểm M,N,A,P thuộc đường tròn (O). Sđgóc MNA = 600, Sđgóc AMP = 200 Tính Sđ góc MAP ?
Hình 3 Hình 4

Câu 3: Trong Hình 3 cho Sđ góc ADO = 250 . Tính sđ cung BD ?
Câu 4 Trong Hình 4 Sđ góc ABC = 450 , sđ góc BAD = 300.Tính Sđ góc AEC ?
Hình 5
Câu 5.Trên Hình 5 Sđgóc BAC = 800, Sđgóc ACE = 200.Tính Sđ góc BEC ?
Câu 6 : Cho (O:R) và A là ddierm nằm ngoài đường tròn . Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB ; AC và cát tuyến ADE . Gọi H là trung điểm của DE . Chứng minh :
Năm điểm A,B,O,H,E cùng cách đều trung điểm I của OA
HA là phân giác của góc BHC
Tam giác ABD đồng dạng với tam giác AEB =>AB2 = AD.AE.
( Từ câu 1 đến câu 5 : 5đ- Câu 6 : HV 0,5đ- 6a : 2đ – 6b 1đ- 6c : 1,5đ )

Trường THCS Nguyễn Du Kiểm tra :45 ph Môn : Hình 9.
Họ và tên………………………………Lớp :…………. Đề Số 2
Hình1 Hình 2
Câu 1: Trong hình1 AC là đường kính của đường tròn (O) . SđgócBDC = 500 .Tính SđGóc ACB .
Câu2: Trong hình 2 cho 4 điểm M,N,A,P thuộc đường tròn (O) .SđGóc MNA = 500,SđGóc AMP = 200.Tính SđGóc MAP
Câu 3: Trên hình 3 cho S Góc ADO = 300 Sđ cung BD = :
Hình 3 Hình 4
Câu 4 Trên hình 4. Sđ GócABC = 450 Sđ GócBAD = 150. Tính Sđ Góc AEC
Câu 5..Trên Hình 5 Sđgóc BAC = 800, Sđgóc ACE = 200.Tính Sđ góc BEC ?
Hình 5
Câu 6 : Cho (O:R) và A là ddierm nằm ngoài đường tròn . Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB ; AC và cát tuyến ADE . Gọi H là trung điểm của DE . Chứng minh :
a) Năm điểm A,B,O,H,E cùng cách đều trung điểm I của OA
HA là phân giác của góc BHC
Tam giác ABD đồng dạng với tam giác AEB =>AB2 = AD.AE.
( Từ câu 1 đến câu 5 : 5đ- Câu 6 : HV 0,5đ- 6a : 2đ – 6b 1đ- 6c : 1,5đ )

Trường THCS Nguyễn Du Kiểm tra :45 ph Môn : Hình 9.
Họ và tên………………………………Lớp :…………. Đề Số 3
Câu 1.Trên hình 1 Sđ Góc BAC = 800, Sđ GócACE = 300. TínhSđ Góc BEC
Hình 1 Hình2
Câu 2: Trong hình2 AC là đường kính của đường tròn (O) . SđGóc BDC = 600 .Tính Sđ góc ACB
Câu 3: Trong hình 3 cho 4 Điểm M,N,A,P thuộc đường tròn (O) . Sđ Góc MNA= 600,Sđ Góc AMP = 200.Tính Sđ góc MAP
Hình 3 Hình 4
Câu 4: Trên hình 4 cho Sđ góc ADO = 250 Tính Sđcung BD
Câu 5: Trên hình 5 Sđ góc ABC = 450 Sđ góc BAD = 300. Tính Sđ góc AEC
Hình 5
Câu 6 : Cho (O:R) và A là điểm nằm ngoài đường tròn . Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB ; AC và cát tuyến ADE . Gọi H là trung điểm của DE . Chứng minh :
Năm điểm A,B,O,H,E cùng cách đều trung điểm I của OA
HA là phân giác của góc BHC
Tam giác ABD đồng dạng với tam giác AEB =>AB2 = AD.AE.
( Từ câu 1 đến câu 5 : 5đ- Câu 6 : HV 0,5đ- 6a : 2đ – 6b 1đ- 6c : 1,5đ )

Hỏi và đáp