KTDS8(CIII) MT+DA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KTDS8(CIII) MT+DA, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 56: Kiểm tra chương III

I. Ma trận đề kiểm tra Đại 8 ( tiết 56 )

Các chủ đề kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Phương trình bậc nhất 1ẩn,
phương trình đưa về dạng ax+b = 0
2
(C1,2)
0,5
1
(B1/a)
1
2
(C4,7)
0,5
1
(B1/c)
1
1
(C9)
0,25

7
3,25

2. Phương trình tích
2
(C3,5)
0,5

1
(C8)
0,25
1
(B1/b)
1
1
(C10)
0,25

5
2

3.Phương trình chứa ẩn ở mẫu

1
(C6)
0,25

2
(C11,12)
0,5
1
(B1/d)
1,5
4
2,25

4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

1 (B2)
2,5
1
2,5

Tổng
5
2
6
3
6
5
17
10

Đề bài: I. Trắc nghiệm: ( 3 điểm)
Bài 1: Điền dấu “X” thích hợp vào ô trống

Khẳng định
Đúng
Sai

Câu1 : Phương trình bậc nhất một ẩn có thể vô nghiệm, có thể
có một nghiệm duy nhất và cũng có thể vô số nghiệm

Câu2 : Phương trình 3x – 2 = 2 + x và 2x – 6 = 0 là hai
phương trình tương đương

Câu3 : Phương trình ( x – 9 )( x – 1 ) = 0 có hai nghiệm là
x = 1; x = 9

Câu4 : Giá trị x = 1 là nghiệm của phương trình
– 4x + 5 = – 5x + 6

Câu5 :  Phương trình x2 = 16 có một nghiệm duy nhất x = 4

Câu6 : Phương trình có ĐKXĐ là : x

Bài 2 : Khoanh tròn vào một đáp án đúng nhất
Câu7 : Phương trình nào trong các phương trình dưới đây là phương trình bậc nhất ?
A. 6 – x – 2×2 = x – 2×2 B. 3 – x = – ( x – 1)
C. 3 – x + x2 = x2 – x – 2 D. ( x – 1 )( x + 3 ) = 0
Câu8 : Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm là S = 2; -1
A. ( x + 2)(x – 1) = 0 B. x2 + 3x + 2 = 0
C. x( x – 2)(x + 1)2 = 0 D. ( x – 2)(x + 1) = 0
Câu9 : Phương trình nào dưới đây có vô số nghiệm ?
A. ( x + 1 )( x2 + 2 ) = 0. B. x2 = – 4
C. x3 = – 8 D. 3x – 2 + 2x = 5x – 2
Câu10 : Phương trình – 2×2 + 11x – 15 = 0 có tập nghiệm là:
A. 3 B. C . D.
Câu11 : Phương trình có nghiệm là :
A. x = 1 B. x = 2 C. x = 0,5 D. x = 2; x = -1
Câu12 : Điều kiện xác định của phương trình là :
A. x ( 3 . B. x ( 3

Hỏi và đáp