ktchương2 đại số 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ktchương2 đại số 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Cát
Họ và tên :
Lớp : 9/4
Kiểm tra đại số
Thời gian : 45 phút
Ngày…..Tháng…….Năm

Điểm

Lời phê của Giáo viên

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan : (3đ) Chọn ý đung nhất trong các câu sau đây
1.Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất :
a) y = – b) y = c) y = x2 -1 d) y =
2. Điểm A (2; -1) thuộc đồ thị hàm số nào :
a) y = 2x – 3 b) y = -x c) y = d) y = –
3. Giao điểm của đồ thị hàm số : y = -2x + 3 với trục tung có tung độ là :
a) y = b) y = -3 c) y = 3 d) y = 1
4.Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R
a) y = b) y = ( c) y = x d) y = (
5.Hai đường thẳng y = (m-2)x – 1 và y = cắt nhau tại điểm có hoành độ bằng -1 khi :
a) m = 4 b) m = -2 c) m = 6 d) m =
6.Cho đường thẳng (d) xác định bởi y = 2x + 4, đường thẳng (d/) đối xứng với đường thẳng (d) qua đường thẳng y = x là :
a) y = b) y = x – 2 c) y = d) y = -2x – 4
Phần II : Tự luận (7đ)
Câu 1: Cho hai hàm số y = – x + 3 (d1) và y = 3x – 3 (d2)
Vẽ đồ thị của hai hàm số (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ
Tìm tọa độ giao điểm M của (d1) và (d2) bằng phép tính
Tính các góc tạo bởi các đường thẳng (d1) và (d2) với trục ox
(d1) và (d2 ) lần lượt cắt trục tung tại A và B , tính chu vi và diện tích tam giác AMB
Câu 2 :a) Với giá trị nào của m thì đồ thị của các hàm số y = 2012x + (6 – m) và y = 2011x + (4+m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung ? Có tung độ bằng bao nhiêu ?
b) Lập phương trình đường thẳng (d) có hệ số góc bằng – và khoảng cách từ gốc tọa độ đến (d) bằng
BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trường THCS Nguyễn Cát
Họ và tên :
Lớp : 9/3
Kiểm tra đại số
Thời gian : 45 phút
Ngày…..Tháng…….Năm

Điểm

Lời phê của Giáo viên

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan : (3đ) Chọn ý đung nhất trong các câu sau đây
1.Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất :
a) y = 2 – 3x b) y = – c) y = x2 – 1 d) y =
2. Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x – 5 là :
a) (1;3) b) (3 ; 2 ) c) (-2 ; -1 ) d) (0 ; 2)
3. Giao điểm của đồ thị hàm số : y = -2x + 5 với trục tung có tung độ là :
a) y = – b) y = -5 c) y = 5 d) y =
4.Nếu đường thẳng y = ax + 5 đi qua điểm (-1; 3 ) . thì hệ số góc của nó bằng :

5.Hai đường thẳng y = (m-2)x + 1 và y = 3x – 1 cắt nhau tại điểm có hoành độ bằng -1 khi :
a) m = 7 b) m = 2 c) m = 6 d) m = 6
6. Cho đường thẳng (d) xác định bởi y = 2x + 4, đường thẳng (d

Hỏi và đáp