KTchuong I Dai so lop 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KTchuong I Dai so lop 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra chương I – Đại số lớp 9
Mục tiêu
Kiến thức: Học sinh được kiểm tra các kiến thức đã học trong chương I về căn bậc hai, căn bậc ba. GV biết khả năng tiếp nhận thông tin của HS để điều chỉnh trong việc thiết kế bài học phù hợp với đối tượng HS
Kỹ năng: HS thể hiện các kỹ năng tính toán và biến đổi đơn giản các biểu thức có chứa căn thức bậc hai, căn bậc ba và cách trình bày một bài giải toán.
Thái độ: Tính trung thực; tự giác trong làm bài.
Chuẩn bị của GV và HS
GV: Đề bài kiểm tra in sẵn
HS: Ôn tập bài cũ; MTBT
Ma Trận đề kiểm tra
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Khái niệm căn bậc hai
– Nhận biết được CBH, CBH số học
– Biết điều kiện để xác định
– Hiểu được hằng đẳng thức khi tính CBH của một số.
Hiểu cách tìm ĐKXĐ của biểu thức chứa căn thức bậc hai
Vận dung t/c CBHSH để tìm x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
2 câu – 1a;b
1,5 điểm
15%
2b – 4a
1,5 điểm
15%
1 câu – 3a
0,75điểm
7,5%

2. Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn thức bậc hai
Biết thực hiện nhân các căn bậc hai
– Hiểu được khai phương một tích và khai phương một thương
– Vận dụng các phép biến đổi đơn giản CBH để tìm x.

– Vận dụng các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
– Tìm GTLN của biểu thức chứa căn thức bậc hai.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
1 câu – 2a
0,5 điểm
5%
1 câu – 3b
1,0 điểm
10%
2 câu 3c;b
2,0 điểm
20%
Câu 4b;c
2,0 điểm
20%

3. Căn bậc ba
– Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%

1 câu – 2c
0,75 điểm
7,5%

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
3 câu
2,0
20%

3,25
32,5%

2,75
27,5%

2,0
20%

IV. Đề bài
Câu 1: Tìm điều kiện để các căn bậc hai sau có nghĩa:
a) b)
Câu 2: Thực hiện phép tính
a) . b) 2 – 3.
c) + 4 –
d) Rút gọn rồi tính GTBT A=

Câu 3: Giải phương trình
a) = 5 b) x2 . =
c) = 5 d) 5 + – 2 = 2
Câu 4: Cho M = ( 2 – ). ( 2 + )
Tìm Đk để giá trị của M được xác định
Rút gọn M
Đặt P = M + a2 . Tìm GTNN của P
V. Hướng dẫn chấm
Câu
Nội dung
Điểm

1
a) xác định khi x – 2 0 x 2
0,75

b) xác định khi 0 2x + 3 0 x
0,75

2
a) . = = 3. 2 . 5 =30
0,5

b) 2 – 3.=2 . 2. – 3.| – 2 |
= 4 – 3 + 6
= + 6

0,75

c) + 4 – = 4 + 4.(-5) – 2
= 4 – 20 – 2 =-18

0,75

a) = 5 2x – 1 = 52
2x = 25 + 1
2x = 26
x = 26: 2
x = 13 Vậy pt có nghiệm x = 13

0,75

b) x2 . = x2 = :
x2 = :
x2 = :
x2 = = 3
x =
Vậy pt có nghiệm x =

1,0

c) = 5 = 5
|

Hỏi và đáp