KT_MT.T37(HS vùng khó) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT_MT.T37(HS vùng khó), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Xã Xốp
Tổ: Tự Nhiên Ngày thực hiện: ……/11/2011

Kiểm tra 1 tiết
Môn: Sô Học
Lớp 6
Tiết: 37

ĐỀ RA

Câu 1.(2đ)
a. Trình bày các bước tìm ƯCLN.
b. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 11 bằng cách liệt kê các phần tử.
Câu 2. (2đ) Thực hiện các phép tính:
a. 34 : 32 + 23 . 22
b. 23 . 17 – 23 . 14
Câu 3.(4đ)
a. Tìm x, biết: 70 – 5 (x – 3) = 40.
b. Tính giá trị của biểu thức B = 1300 + [7(4x + 60) + 11] tại x = 10.
Câu 4.(2đ)
Số học sinh lớp 6 khi xếp thành 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 28 đến 38 em. Tìm số học sinh lớp 6A.

—————-Hết——————

Tuần : 13 Ngày soạn: …/11/2011
Tiết: 37 Ngày dạy:……/11/2011

Kiểm tra 1 tiết

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức đã học trong chương I của học sinh.
2. Kỹ năng :Kỹ năng tìm một số chưa biết từ một biểu thức, từ một điều kiện cho trươc. Kỹ năng giải bài tập về tính chất chia hết. Số nguyên tố, hợp số. Kỹ năng áp dụng kiến thức về ƯC, ƯCLN, BC, BCNN vào giải các bài toán thực tế.
3.Thái độ : Rèn tính cẩn thận , chính xác ,trung thực
II.CHUẨN BỊ
1.GV: Đề kiểm tra, đáp án
2.HS: Giấy kiểm tra, các đồ dùng cần thiết.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số.
2.Kiểm tra:

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN SỐ HỌC 6- TIẾT 18
Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1.Khái niệm về tập hợp, tập hợp N, số phần tử của tập hợp.

Biết viết một tập hợp bằng cách liệt kê

Số câu: (Câu 1)
Số điểm:
Tỉ lệ: %

1
1
10%

1
1
10%

2.Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.
Biết nhân,chia hai lũy thừa cùng cơ số.

Vận dụng công thức nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số

Số câu: (Câu 2)
Số điểm:
Tỉ lệ: %
1
1
10%

1
1
10%

2
2
20%

3.Các phép tính về số tự nhiên

Biết tính giá trị của một biểu thức và tìm giá trị x trong một biểu thức
Vận dụng các phép tính để tìm giá trị một biểu thức

Số câu: (Câu 3)
Số điểm:
Tỉ lệ: %

1
2
20%
1
2
20%

2
4
40%

4.Ước và bội, ƯC, BC, ƯCLN, BCNN.

Nắm đước các bước tìm ƯCLN

Vận dụng cách tìm BCNN, cách tìm BC thông qua tìm BCNN để giải bài toán thực tế.

Số câu: (Câu 4)
Số điểm:
Tỉ lệ: %

1
1
10%

1
2
20%
2
3
30%

Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ: 100%
1
1
10%
3
4
40%
2
3
30%
1
2
20%
7
10,0
100%

ĐÁP ÁN

Câu
Đáp án
Điểm

1
a.Các bước tìm ƯCLN:SGK/55
b.A = 5;6;7;8;9;10
1
1

2

a.34:32 + 23.22 = 32 + 25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.