KT_HỌC_KỲ 1 _TOÁN 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về KT_HỌC_KỲ 1 _TOÁN 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ tên:……………………………………………………………………………………………………………………..
Lớp: 6
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn : TOÁN 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM(4điểm):
Viết vào bài làm chữ cái A,B,C hoặc D đứng trước câu đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1: Cho tập hợp A=a,b,c.Khi đó cách viết nào sau đây sai ?
A. {a,b,cA
B . aA
C . d A
D . bA

Câu 2: Trong các số sau đây,số nào chia hết cho chia hếùt cho cả 3 và 5?
A . 235
B . 340
C . 375
D . 460

Câu 3: Phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố ta được kết quả nào sau đây?
A . 2.3.4.5
B . 4.5.6
C . 22.5.6
D . 23.3.5

Câu 4: Với a,b,c,d Z,khi bỏ dấu ngoặc của biểu thức a-(b+c-d) ta được kết quả nào sau đây?
A . a+ b – c+d
B . a+ b – c-d
C . a – b + c – d
D . a – b – c + d

Câu 5: Nếu = 0 thì a nhận giá trị nào sau đây ?
A . a = 0
B . a = 2
C . a = – 2
D . a 2

Câu 6 :Nếu đường thẳng d đi qua hai điểm A , B thì cách viết nào sau đây đúng ?
A . Ad, Bd
B . Ad, Bd
C . Ad, Bd
D . Ad, Bd

Câu7 :Cho ba điểm A,B,C thẳng hàng ,khi đó khẳng định nào sau đây đúng ?
A .A nằm giữa B và C nếu BA = AC
C . A nằm giữa B và C nếu BA < AC

B . A nằm giữa B và C nếu BA >AC
D . A nằm giữa B và C nếu AB+AC= BC

Câu 8: Cho hình vẽ .P .M . N .Khi đó khẳng định nào sai ?
A .Hai tia NP và PN đối nhau
C . Hai tia NM và NP trùng nhau

B . Hai tia PM và PN trùng nhau
D . Hai tia MP và MN đối nhau

II. TỰ LUẬN 🙁 6điểm)
Câu 9.( 2điểm)Thực hiện các phép tính sau:
a)2998+(-53)-(-149)+(-247) -2598
b)(-25).(35+147)+35.(25+147)
c) 23 +25 –(316:314 +28 : 26)
d) 2100- 299 -298 -. . . -22 – 2 -1
Câu 10.( 2điểm):Một lớp có 24 nam và 30 nữ .Các em muốn chia nhóm để đi tham quan sao cho số nam trong mỗi nhóm bằng nhau và số nữ trong mỗi nhóm cũng bằng nhau.Hỏi có bao nhiêu cách chia nhóm ? Cách chia nào để cho số học sinh trong mỗi nhóm là ít nhất ?
Câu 11.( 2điểm):Cho 4 điểm M , N, P ,Q theo thứ tự đó trên một đường thẳng và MN = 3 cm, NP= 4 cm , PQ = 3cm. Gọi K là trung điểm của NP
Tính độ dài các đoạn thẳng MK và KQ .
Chứùng tỏ K là trung điểm của MQ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.