KT_Hk 2_Toán 6_2011_llC – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT_Hk 2_Toán 6_2011_llC, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
THỊ XÃ CHÂU ĐỐC Năm học 2010-2011
———————————-
MÔN TOÁN –LỚP 6
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian:90 phút (không kể thời gian phát đề)
Chú ý:Đề kiểm tra có 1 trang
Ngày 11– 5– 2011
ĐỀ THI

I.LÝ THUYẾT : ( 2 ĐIỂM)
Câu 1 : (1,0 điểm) Thế nào là phân số tối giản ? Cho ví dụ ?
Câu 2 : (1,0 điểm) Góc vuông là gì , góc tù là gì ? Vẽ hình và ghi ký hiệu ?

II. BÀI TOÁN : ( 8 ĐIÊM )

Câu 1 : (2 điểm) Tính :
a/
b/
c/

Câu 2 (2,0 điểm) Tìm x :
a/
b/ 135 – ( 7 – 4 x ) = 0
c/
Câu 3: ( 2,0 điểm )
Học kỳ II, số học sinh giỏi của lớp 6A bằng 75% số học sinh khá , số học sinh trung bình bằng số học sinh giỏi.Biết số học sinh khá lớp 6A là 16 học sinh.Tìm số học sinh cả lớp ?.Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với số học sinh cả lớp ? (làm tròn đến hàng phần mười)

Câu 4 : ( 2 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia On và Oy sao cho và .
a/Tính
b/Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox ; tính
c/Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của

——– HẾT——-

Đáp án – hướng dẫn chấm bài kiểm tra học kỳ II
Môn Toán 6 (năm học:2010– 2011)

*****
I.Lý thuyết : (2 điểm, mỗi câu đúng :1,0 đ)

Câu
Nội dung cần đạt
Điểm

1 (1 đ)
Nêu đúng định nghĩa phân số tối giản (SGK.Toán 6– tập 2/trang 14)
0,5

Cho ví dụ đúng
0,5

2 (1 đ)
Nêu đúng định nghĩa góc vuông, góc tù (SGK.Toán 6– tập 2/trang 78)
0,25+0,25

Vẽ đúng góc vuông, góc tù và ghi đúng ký hiệu
0,25+0,25

II.Bài tập : (8 điểm)

Câu
Đáp án +hướng dẫn chấm
Điểm

1.a (0,75 đ)
=
0,25

= hoặc
0,25

=
0,25

1.b (0,5 đ)
=
= hoặc =

0,25

=
0,25

1.c (0,75 đ)
=
0,25

===
0,25

=
0,25

2.a (0,5 đ)

0,25

x= – 6
0,25

2.b(0,5 đ)
135 – ( 7 – 4 x ) = 0
135 – 7 + 4 x = 0

0,25

4 x= – 128
x = – 32

0,25

2.c (1,0 đ)

0,25

hay
0,25

x = 4,6 : 2
0,25

x = 2,3
0,25

3 (2 đ)
Số học sinh giỏi là : 16.75% = 16. = 12 (học sinh)
0,25+0,25

Số học sinh trung bình là : 12.= 16 (học sinh)
0,25+0,25

Số học sinh cả lớp là : 12+16+16 = 44 (học sinh)
0,25+0,25

Tỉ số % học sinh giỏi so với số học sinh cả lớp là:
12 : 44 .100% = 27,3%
0,25+0,25

4.

0,25

4.a (0,5 đ)
Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.