KT45’_ĐS7_BS2(2đề,ĐA) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT45’_ĐS7_BS2(2đề,ĐA), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: …………………………………………………… kiểm tra 45’
Lớp:……………… Môn: đại số 7
Bài số: 2 – Đề số I

Ngày kiểm tra:……………….
Đề bài:
I/ Fần trắc nghiệm khách quan
( 4 điểm )
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu fương án đúng trong các câu từ 1 đến 6:
Câu 1: Cho hàm số y = 3x. Khi y nhận giá trị là 1 thì
A. x = – 1
B. x =
C. x = 1
D. x = – 2
Câu 2: Cho hàm số y = f(x) = 3×2 + 1. Giái trị của hàm số tại x = 1 là
A. 4
B. – 2
C. 3
D. – 5Câu 3: Cho hệ toạ độ Oxy ( Hình 1 ). Điểm P có toạ độ là
A. ( 0; – 2)
B. ( 0; 2)
C. ( – 2; 0)
D. ( 2; 0)
Câu 4: Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ nào sau
đây ? ( Biết x = 8; y = 4 )
A. 32
B. 2
C. – 2
D. x
2
3

y
36
?

Câu 5: Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, có các giá trị tương
ứng cho ở bảng sau.

Giá trị của ô (?) trong bảng là
A.
B. 24
C. 72
D. 18
Câu 6: Cho x tỉ lệ nghịch với y. Khi x = 6 ; y = 8 thì hệ số tỉ lệ của y đối với x là
A.
B.
C. 48.
D. 2
Câu 7: Điền thêm biểu thức thích hợp vào chỗ (…… ) để được khẳng định đúng.
Cho hai đại lượng x và y
x
x1
x2

y
y1
y2

Nếu hai đại lượng này tỉ lệ thuận thì tỉ số = …..
Nếu hai đại lượng này tỉ lệ nghịch thì tỉ số = …..
II/ Fần trắc nghiệm tự luận ( 6 điểm )
x
– 2
– 1
0
1
2

y
– 4
– 2
0
2
4

Câu 8 (1 điểmĐại lượng y có fải là hàm số của đại lượng x không ? Vì sao ? nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là ( Bảng bên )
Câu 9 ( 3 điểm Vẽ đồ thị hàm số y = x . Các điểm A(-4; -2) , B(7; 3,5) , C(10; 4) , điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = x ? Vì sao ?
Câu 10 ( 2 điểm Hai đội máy san đất làm hai khối lượng việc như nhau. Đội I hoàn thành công việc trong 6 ngày, đội II hoàn thành công việc trong 4 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết số máy đội I có ít hơn số máy đội II là 4 chiếc và năng suất của các máy là như nhau.
Họ và tên: …………………………………………………… kiểm tra 45’
Lớp:……………… Môn: đại số 7
Bài số: 2 – Đề số II

Ngày kiểm tra:……………….
Đề bài:
I/ Fần trắc nghiệm khách quan
( 4 điểm )
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu fương án đúng trong các câu từ 1 đến 6
x
2
3

y
36
?

Câu 1: Biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, có các giá trị tương ứng cho ở bảng sau. Giá trị
của ô (?) trong

Hỏi và đáp