KT25′-ĐS7-BS1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT25′-ĐS7-BS1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày kiểm tra: 02/10/2010

Họ và tên: ………………………………………………………….. KIỂM TRA 15’
Lớp: 7B Môn: ĐẠI SỐ 7 – Bài số: 1 – Đề số 01

Đề bài:

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu fương án đúng trong các câu sau

Câu 1: Kết quả nào sau đây là đúng ?
A. = -1,8 B. = – C. = 1,8 D. = – (1,8 )

Câu 2: Cho các số hữu tỉ ; 0,85 ; cách sắp xếp nào sau đây là đúng ?
A. 0,85 > > C. 0,85 > >
B. > > 0,85 D. > 0,85 >

Câu 3: Ba cạnh a, b, c của một tam giác tỉ lệ với 2; 4; 5. Biết tổng độ dài ba cạnh là
22cm. Độ dài của cạnh a là
A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. 6cm

Câu 4: Theo quy tắc fép nhân hai luỹ thừa cùng cơ số: ( – 3 )6. (- 3 )2 ta có
A. ( -3 )12 B. ( -3 )6 C. 912 D. ( -3 )8

Câu 5: Từ tỉ lệ thức = ; a , b, c , d ( Z* suy ra tỉ lệ thức nào dưới đây ?
A. = B. = C. = D. =

Câu 6: Cho a, b ( Z , b ≠ 0. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. >0 nếu a và b cùng dấu. B. < 0 nếu a và b cùng dấu.
C. >0 nếu a và b khác dấu. D. = 0 nếu a và b khác dấu.

Câu 7: Phép tính nào dưới đây là đúng?

3
5 :
9
10
5
3 =
9
10

B.
3
5 :
9
10
5
3 =
10
9

C.
3
5 :
9
10
5
3 =
2
5

D.
3
5 :
9
10
5
3 =
5
2

Ngày kiểm tra: 02/10/2010

Họ và tên: ………………………………………………………….. KIỂM TRA 15’
Lớp: 7B Môn: ĐẠI SỐ 7 – Bài số: 1 – Đề số 02

Đề bài:

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu fương án đúng trong các câu sau

Câu 1: Ba cạnh a, b, c của một tam giác tỉ lệ với 2; 4; 5. Biết tổng độ dài ba cạnh là 33cm. Độ
dài của cạnh a là
A. 3cm B. 4cm C. 5cm D. 6cm

Câu 2: Theo quy tắc fép nhân hai luỹ thừa cùng cơ số: ( – 3 )5. (- 3 )3 ta có
A. ( -3 )15 B. 915 C. ( -3 )8 D. ( -3 )6

Câu 3: Cho a, b ( Z , b ≠ 0. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. < 0 nếu a và b cùng dấu. C. = 0 nếu a và b cùng dấu.
B. 0 nếu a và b khác dấu.

Câu 4: Kết quả nào sau đây là đúng ?
A. = –
B. = 0,75
C. = – ( 0,75 )
D. = – 0,75
Câu 5: Từ tỉ lệ thức = ; a , b, c, d ( Z* suy ra tỉ lệ thức nào dưới đây ?
A. = B. = C. = D. =

Câu 6: Cho các số hữu tỉ ; 0,75 ; cách sắp xếp nào sau đây là đúng ?
A. > 0,75 >
B. 0,75 > >
C. 0,75 >>
D. >> 0,75
Câu 7: Phép tính nào dưới đây là đúng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.