KT15ph(3)_ĐS7chỉnh lại – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KT15ph(3)_ĐS7chỉnh lại, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 15 PHÚT ( 3 )
Môn: ĐẠI SỐ 7
Câu1: (3,0đ)
Hỏi hai đại lượng x và y cho ở các bảng sau là tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch? Vì sao?
a)
x
-2
-1
3
9

y
-9
-18
6
2

b)
x
-2
1
3
9

y
12
-6
-18
-54

Câu 2 : (3,0đ)
Biết y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận, nếu x = – 4 thì y = 12.
a/ Hãy xác định hệ số tỉ lệ của y đối với x ? Biểu diễn y theo x ?
b/ Tìm x nếu y = 20 ?
Câu 3: (4,0đ)
Ba đội công nhân cùng sản xuất một số lượng sản phẩm như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 6 ngày, đội thứ hai trong 8 ngày và đội thứ ba trong 12 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu người (có cùng năng suất); biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ ba 10 người ?
ĐÁP ÁN

Câu
Nội dung
Điểm

Câu1: (3,0đ)

a/ x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch ,
vì x.y = (-2)(-9) = (-1)(-18) = 3.6 = 9.2 = 18 ( y = , có dạng y =

b/ y tỉ lệ thuận với x,
vì ( y = – 6 x , có dạng y = ax

0,5

1,0

0,5

1,0

Câu2: (3,0đ)

a/ y tỉ lệ thuận với x ( hệ số tỉ lệ k =
( y = -3.x

b/ y = -3.x , với y = 20 ta có 20 = -3x
( x =

1,0
0,5

1,0

0,5

Câu3: (4,0đ)

-Gọi số người của 3 đội lần lượt là x, y, z (người); x, y, z (N
-Vì số người công nhân có cùng năng suất nên số người và số ngày là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Ta có : 6x = 8y = 12z (  ;
Theo đề, đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ ba 10 người do đó: x – z = 10
-Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
=>
=>x = 5.4 = 20 ; y = 5.3 = 15 ; z = 5.2 = 10
-Vậy: Số người của ba đội theo thứ tự là 20 người, 15 người, 10 người.

0,5

1,0

1,0

1,5

Đề có sai sót , xin Quí Thầy Cô chỉnh lại. Cảm ơn!

Hết KT 15ph_HKI

Hỏi và đáp