KT1 TIẾT HINH HOC 9 – CHƯƠNG I (10 ĐỀ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT1 TIẾT HINH HOC 9 – CHƯƠNG I (10 ĐỀ), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 9
Thời gian làm bài 45 phút
Họ và tên: …………………………………. Ngày……. tháng 10 năm 2012

Điểm

Lời phê của thầy giáo

ĐỀ 1
I- TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Câu1 (1điểm). Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả mà em chọn:
Cho hình vẽ:
a) Sin( bằng
A. ; B. ; C. D.
b) cot( bằng:
A. ; B. ; C. D.

Câu 2 (1điểm) Các câu sau đúng (Đ) hay sai(S)?
a) Sin2( = 1 – Cos2( (Với ( là góc nhọn).
b) Nếu tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H thuộc BC) thì AH2 = BH.AC
II- TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 3: (2 điểm) Hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự giảm dần (không dùng máy tính): cot 100; tan380 ; cot360 ; cot 200
Câu 4. (5 điểm). Cho ABC vuông ở A có AB = 3cm, AC = 4cm, đường cao AH.
Tính BC, AH.
Tính góc B, góc C.
Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.
Câu 5. (1 điểm). Cho tan( = 2. Tính sin( ; cos( ; cot( ?

KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 9
Thời gian làm bài 45 phút
Họ và tên: …………………………………. Ngày tháng 10 năm 2012

Điểm

Lời phê của thầy giáo

ĐỀ 2
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Cho tam giác vuông có độ dài các cạnh góc vuông là 6 cm và 8 cm
a/ Độ dài cạnh huyền là:
A.10 cm ; B. 14 cm ; C. 7 cm ; D. Một kết quả khác
b/ Độ dài đường cao ứng với cạnh huyền là:
A.3,6 cm ; B. 4,8 cm ; C. 4,5 cm ; D. 5 cm
c/ Độ dài hình chiếu của các cạnh góc vuông lên cạnh huyền là:
A. 3 cm và 3,6 cm ; C. 3,6 cm và 6,4 cm
B. 3,6 cm và 4,8 cm ; D. 4,8 cm và 6,4 cm

Câu 2 (1,5 điểm): Cho tam giác vuông có một góc nhọn bằng 300 và cạnh huyền bằng 14cm.
a/ Góc nhọn còn lại có số đo bằng:
A. 300 ; B. 400 ; C. 500 ; D. 600
b/ Độ dài các cạnh góc vuông của tam giác là:
A. 7 cm và cm ; C. 7 cm và cm
B. cm và cm ; D. Một kết quả khác
c/ Độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh góc vuông là:
A. 3,5 cm ; B. cm ; C. 7 cm ; D. cm
Câu 3 (1,0 điểm): Tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 , AC = 4 , BC = 5.
a/ SinB bằng: A. 0,6 ; B. 0,75 ; C. 0,8 ; D. 1,25
b/ TanC bằng: A. 0,6 ; B. 0,8 ; C. 1,25 ; D. 0,75
II. Phần tự luận (6 điểm)
Bài 1 : (2 đ) Giải tam giác ABC vuông tại A, biết BC = 5cm, C = 300

Bài 2 : (3 đ) Cho hình chữ nhật ABCD. Từ D hạ đường vuông góc với AC, cắt AC ở H. Biết rằng AB = 13cm; DH = 5cm. Tính độ dài BD.

Bài 3 : (1 đ) Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Gọi M là một điểm thuộc cạnh AB. Tia DM và tia CB cắt nhau ở N. Chứng minh rằng :
————-*————-

KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: HÌNH HỌC LỚP 9
Thời gian làm bài 45 phút
Họ và tên: …………………………………. Ngày tháng 10 năm 2012

Điểm

Lời phê của thầy giáo

ĐỀ 3
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Em hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.