KT TOAN T6 t39 (MT+DE+DA) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về KT TOAN T6 t39 (MT+DE+DA), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 45 PHÚT
Ma trận

Mức độ
Nôi dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1
Tính chất chia hết của một tổng

2
Các dấu hiệu chia hết cho 2;3;5;9

3
Ước và bội

4
Số nguyên tố , hợp số. Phân tích một số ra TSNT

5
ƯC,BC,WCLN,BCNN

Tổng

II. Đề bài
A. TNKQ
Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:
A. 0;1;2;3;5;7 B. 1;2;3;5;7
C. 2;3;5;7 D. 3;5;7
Câu 2. Cho M = , N = khi đó M ( N bằng
A. B.
C. D.
Câu 3. Tất cả các ước tụ nhiên của a = 7.11 là:
A. 7; 11 B. 1;7;11
C. 7;11;77 D. 1;7;11;77
Câu 4. Hãy điền vào chỗ trống Các số thích hợp.
a) Các bội của 7 nhỏ hơn 30 là :……………………………………………….
b) Các ước của 12 là: …………… …………………………………………….
B. Tụ luận
Câu 5. Cho các số 195 ; 501 ; 2520; 3 204; 23763
Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 ?
Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ?
Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 ?
Số nào chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 ?
Câu 6. Cho a = 120
Phân tích a ra thừa số nguyên tố.
Tìm các ước nguyên tố của a
Tìm ƯCLN (a; 20)
Câu 7. Một trường tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 học sinh đi tham quan du lịch bằng ôtô. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp 40 người hay 45 người vào một xe thì đều không còn dư
Câu 8. Tổng sau có chia hết cho 3 không 2 + 22 + 23 +…….. + 210
Đáp án biều điểm
Từ câu 1 đến câu 3 mỗi câu đúng (0.5 đ)
Câu 1. C Câu 2. B
Câu 3. D
Câu 4.
0;7;14;21;28. (0.25 đ)
1;2;3;4;6;12. (0.25 đ)
Câu 5.
3204 (0.5 đ)
195 (0.5 đ)
195; 501;2376 (0.5 đ)
2502 (0.5 đ)
Câu 6.
22.13.52 (1 đ)
2;5 ; 13. (1 đ)
ƯCLN (a; 20) =ƯCLN (120 ; 20) = 20 (1 đ)
Câu 8. (2 đ)
Gọi a là số học sinh đi tham quan
Theo bài ra ; A 40; a 45 và 700 ( a ( 800
a ( BC (40;45)
mà BCNN (40;45) = 180
BC (40;45) =
Do 700 ( a ( 800 nên a = 720
Vậy số học sinh đi tham quan là 720 em
Câu 8 (1 đ)
Chia hết cho 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.