KT tiet 56 DAI 8 co MT + DA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về KT tiet 56 DAI 8 co MT + DA, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 56: kiểm tra 1 tiết
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: nhằm đánh giá mức độ:
– Nhận biết được phương trình, hiểu nghiệm của phương trình.
– Hiểu khái niệm về hai phương trình tương đương.
– Hiểu định nghĩa phương trình bậc nhất: ax + b = ( (a ( ((; Nghiệm của phương trình bậc nhất.
– Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
2. Kỹ năng: đánh giá mức độ thực hiện các thao tác:
– Vận dụng được quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân.
– Có kĩ năng biến đổi tương đương để đưa phương trình đã cho về dạng ax + b = (; phương trình tích.
– Tìm điều kiện xác định (ĐKXĐ( của phương trình chứa ẩn ở mẫu và nắm vững quy tắc giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
II. ma trận đề:

Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng:

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Phương trình. PT bậc nhất một ẩn. PT đưa được về dạng ax + b = 0. PT tích (6 tiết)
7
1,75

3
1,5

2
2
12
5,25

2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu (2 tiết)
1
0,25

1
1

2
1,25

3. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (4 tiết)

1
1,5

1
2
2
3,5

Tổng:
8
2,0
5
4,0
3
4,0
16
10

Trong mỗi ô, số ở góc trên bên trái là số lượng câu hỏi trong ô đó, số ở dòng dưới bên phải là tổng số điểm trong ô đó.
III. nội dung đề:
A- Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: (2 điểm)
1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn:
A. x – 1 = x + 2 B. (x – 1)(x – 2) = 0
C. ax + b = 0 D. 2x + 1 = 3x + 5
2. Phương trình 2x + 3 = x + 5 có nghiệm là:
A. 0 B. 2 C. D.
3. Phương trình x2 = – 4
A. Có 1 nghiệm x = – 2 B. Có 1 nghiệm x = – 2
C. Có 2 nghiệm x = 2 và x = – 2 D. Vô nghiệm
4. x = 1 là nghiệm của phương trình:
A. 3x + 5 = 2x + 3 B. -4x + 5 = -5x + 6
C. 2(x – 1) = x – 1 D. x + 1 = 2(x + 7)
5. Phương trình – 0,5x – 2 = -3 có nghiệm là:
A. 1 B. 2 C. -1 D. -2
3. Phương trình có nghiệm là:
A. -1 B. -2 C. 0,5 D. 2
7. Phương trình (x – 3)(5 – 2x) = 0 có tập nghiệm S là:
A. B. C. D.
8. Điều kiện xác định của phương trình là:
A. x3 B. x2 C. x3 và x2 D. x0
B

Hỏi và đáp