Kt Số học 6 tiết 18(2đề) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Kt Số học 6 tiết 18(2đề), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 45’ ĐỀ 1

Họ và tên: Lớp: 6C

I. Trắc nghiệm(3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng cho các câu từ 1 đến 8:
Câu 1: Kết quả của phép tính 27. 85 +15 . 27 bằng :
A. 1500 B. 850 C. 2700 D. 100
Câu 2: Số trăm của số 3576 là :
A. 500 B. 5 C. 35 D. 3500
Câu 3: Kết quả của phép tính 33.3 bằng
A. 93 B. 63 C. 33 D. 34
Câu4: Ký hiệu a A, có nghĩa là
A. a là một phần tử của A
B. a không là phần tử của A

D. a không là tập con của A
D. a không là tập con của A

Câu 5: Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau đây minh hoạ tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng ?
A. (6. 2) + 5 = (2. 6) + 5
C. 6.(2 + 5) = 6. 2 + 6. 5

B.(6 . 2) . 5 = 2 . (6 . 5)
D. (6 + 2) . 5 = (2 + 6) . 5

Câu 6: Số nào sau đây không phải là kết quả của phép tính 26 : 22
A. 18 B. 16 C. 24 D. 26-2
Câu 7. Cho tập hợp A = ( 0 ; 1 ; 2 ; a( . Số phần tử của tập hợp A là :
A. 1 phần tử . B. 3 phần tử .
C. 4 phần tử . D. không có phần tử nào .
Câu 8: Tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B, ký hiệu là :
A. A B B. A B C. A B D. A B Câu 9: Điền dấu “x” thích hợp vào ô trống cho các câu sau:
Câu
Đúng
Sai

a) am. an = am+n

b) am: an = am:n

c) Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không có dấu ngoặc : Nhân, chia ( Lũy thừa ( Cộng, trừ

d) Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức có dấu ngoặc:
( ) ( [ ] ( ( (

II. Tự luận(7 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính :
a) 28 : 24 + 3 . 33
b) 27 . 85 + 15 . 27 – 24 . 52
c) 15 : 390 : [500 – (118 + 36 . 7)]
Câu 2: (3 điểm) Tìm số tự nhiên x , biết :
a) 10 +2x = 45 : 43
b) 118 – (2x – 6) = 2448 : 24
c) 2.3x – 135.273 = 10. 312 + 3. 274
Câu 3: ( 1điểm): So sánh:
a) 1232 và 122.124
b) 354 và 281
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.