KT lớp 8 45′ chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về KT lớp 8 45′ chương 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA KIỂM TRA 45 PHÚT
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Môn: ĐẠI SỐ Lớp: 8A7
Lớp: 8A. . . . . Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm:

Lời phê của giáo viên:

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào một chữ A hoặc B, C, D đứng trước phương án chọn đúng.

Câu 1: Giá trị của biểu thức x3 + 3×2 + 3x + 1 với x = 99 là:

A. 100.000 ; B. 10.000
C . 1.000 ; D. 100

Câu 2: Thực hiện phép chia (x3 + 8y3) : (x + 2y) có thương là:
A. x2 ( 2xy + 2y2 ; B. x2 ( xy + 4y2
C. x2 ( 2xy + 4y2 ; D. x2 ( xy + 2y2

Câu 3: Trong các phép chia sau phép chia nào không chia hết?
A. (15×4 ( 8×3 + x2 ) : x2 ; B. (x2 ( 2x + 1) : (1 ( x)
C. (x2y2 ( 3xy + y) : xy ; D. (125×3 + 1) : (5x + 1)

Câu 4: Tính (x + 2y)2
A. x2 + 4xy + 4y2 ; B. -x2 + 4xy + 4y2
C. x2 + 2xy + 4y2 ; D. x2 + 4xy – 4y2

Câu 5: Tìm x, biết x2 – 4 = 0
A. 2 ; B. – 2
C . 2 ; – 2 ; D. 4

Câu 6: Viết đa thức xz + yz – 5(x + y) dưới dạng nhân tử là:
A. (x – y)(z – 5) ; B. (x + y)(z – 5)
C . (5 – z)(x + y) ; D. (x – y)(z + 5)

Bài 2 : (1 điểm) Dùng các dữ liệu ở cột B ghép với cột A để có hằng đẳng thức đúng

Cột A
Cột B
Ghép đôi

(x + y)2
x2 – y2
(x – y)3
x3 + y3
a) x2 – 2xy + y2
b) x3 + 3x2y + 3xy2 + y 3
c) x2 + 2xy + y2
d) (x + y) (x2 – xy + y2)
e) (x – y) (x +y)
f) x3 – 3x2y + 3xy – y3

1:….
2:….
3:….
4:….

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:
27 + (x – 3) (x2 + 3x + 9)
(x – 1)3 – (x + 2) (x2 – 2x + 4) + 3(x + 4) (x – 4)
(…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 2: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
x2 – y2 – 5x + 5y
x2 + x – 6

Bài 3: (1 điểm) Tìm số a để đa thức x3 – 3×2 + 5x + a chia hết cho đa thức x + 2
Bài 4: (1 điểm) Chứng minh rằng: x2 – 2x + 2 >0 với mọi x

Hỏi và đáp