KT HKI hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT HKI hay, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012
MÔN TOÁN – LỚP 6
Thời gian 90 phút (không kểt thời gian đề)
I/ Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm; mỗi câu 0,25 điểm – Thời gian làm bài trong 30 phút)
Trong các câu lựa chọn A, B, C, D hãy chọn câu trả lời đúng nhất và giữ kết quả chọn trên tờ bài làm
Câu 1: Cho a N, số liền sau của số a là:
A. a – 1 B. a C. a + 1 D. Một kết quả khác
Câu 2: Tích bằng
A. B. C. D.
Câu 3: Số chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 là:
A. 7425 B. 3456 C. 3450 D. 5670
Câu 4: Trong tập hợp N:
Số nguyên tố nhỏ nhất là số 0
Số nguyên tố chẳn duy nhất là số 2
Không có số nguyên tố chẳn
Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là chữ số lẽ
Câu 5: ƯCLN(24, 30) là:
A. 4 B. 6 C. 8 D. 12
Câu 6: Kêt quả là :
A. 0 B. 5 C. – 5 D. 5 và – 5
Câu 7: Số nguyên x mà là:
A. 1 B. -2 C. -3 D. -4
Câu 8: Nếu a và b là hai số nguyên tố cùng nhau thì BCNN(a, b) bằng:
A. 1 B. a C. b D. a.b
Câu 9: Chọn câu đúng trong các câu sau:
A.Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên âm.
B.Tổng hai số nguyên dương là một số nguyên âm
C.Tích hai số nguyên âm là một số nguyên âm
D.Tích hai số nguyên dương là một số nguyên âm
Câu 10: Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho
OM = 3cm, ON = 2cm, ta có:
A. OM =MN = 0N B. MO + ON = MN
C. ON = NM = OM D. ON + OM = MN
Câu 11:Lấy hai điểm A, B thuộc đường thẳng xy thì:
Hai tia Ax, By là hai tia đối nhau.
Hai tia Ay, Bx là hai tia đối nhau
Hai tia AB, BA là hai tia đối nhau.
Hai tia Ax, Ay là hai tia đối nhau
Câu 12: Cho ba điểm M, N, P. Biết MN = 5 cm, MP= 3 cm, NP = 8 cm, ta có:
M nằm giữa hai điểm N và P
N nằm giữa hai điểm M và P
P nằm giữa hai điểm M và N
Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

II/ Phần trắc nghiệm tự luận:( 7 điểm. Thời gian làm bài trong 60 phút)
Bài 1: (1,5 điểm)
Thực hiện phép tính (không sử dụng máy tính bỏ túi)
12. 2006 – 12. 2007
11 – 12 + 13 – 14 +15 – 16 + 17 – 18 +19 – 20
c)
Bài 2: (1,5 điểm)
Tìm số nguyên x biết
2x + 10 = -4
19 + ( 3 – 5x ) = 33
Bài 3: (1,5 điểm)
Số học sinh khối 6 của trường trong khoảng 450 đến 500 học sinh. Khi khai giảng, học sinh khối 6 xếp thành hàng 12, hàng 16, hàng 20 đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường
Bài 4: (2,5 điểm)
Cho đoạn thẳng AB = 11cm. Trên đoạn thẳng AB lấy hai điểm M và N sao cho AM = 5 cm. BN =3cm.
So sánh MA và MB.
Điểm N có phải là trung điểm của đoạn thẳng MB không ? Vì sao ?

HƯỚNG DÃN CHÁM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2006 – 2007
MÔN TOÁN 6
I/ Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm, mỗi câu 0,25 điểm)
Trong các câu lựa chọn A, B, C, D hãy chọn câu trả lời đúng nhất và giữ kết quả chọn trên tờ bài làm.
Câu 1: C Câu 2: B Câu3: D Câu 4: B Câu 5: B Câu 6: B
Câu 7: B Câu 8: D Câu 9: A Câu 10: C Câu 11: D Câu 12: A
II/ Phần tự luận: (1,5đ)
Thực hiện phép tính (không sử dụng máy tính bỏ túi) (0,25 đ)
a) 12.2006 –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.