kt hk1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về kt hk1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ….. ngày….. tháng….. năm 2009
BÀI KIỂM TRA
MÔN:………
Thời gian:….(Không kể thời gian phát đề)
Điểm

Lời phê:

Đề:
I. Trắc nghiệm: ( 4 đ)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng nhất
Câu 1: Kết quả của phép tính: (x + 3)(x – 3) là
a. 0
c. x2 – 3x
b. x2 + 3x
d. x2 – 9
Câu 2: Khai triển hằng đẳng thức sau: (x + 2)2 là:
a. x2 + 4
c. x2 + 2x + 4
b. x2 + 4x + 4
d. 2×2
Câu 3: Kết quả của phép tính: (x – y)(x2 + xy + y2) là:
a. x3 – y3
c. (x + y)3
b. (x – y)3
d. x3 + y3
Câu 4: Kết quả của phép tính: 6x2y3 : 2x2y là:
a. 3xy
c. 3y2
b. 0
d. 3 Câu 5: Kết quả của phép tính: (4×3 + 3×2 – 2x) : 2x là:
a. 2×2 + – 1 b. 2×2 +
c. 2×2 + + 1 d. 2×2 + 3x
Câu 6: Cho hình thang ABCD có hai cạnh AB = 3 cm, CD = 7 cm, độ dài đường trung bình của hình thang là:
a. 10 cm
c. 1,5 cm
b. 3,5 cm
d. 5 cm
Câu 7: Cho hình chữ nhật ABCD có: AB = 4 cm, AD = 3 cm. Độ dài đường chéo BD là:
a. 7 cm
b. 14 cm
c. 25 cm
d. 5 cmCâu 8: Hình thang cân có mấy trục đối xứng?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4II. Tự luận: ( 6 đ )
Câu 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: ( 2đ )
a. 3×2 + 3xy + 4x + 4y b. 3×2 – 6xy + 3y2 – 3z2
Câu 2: Tính giá trị biểu thức sau: ( 1đ )
M = (x – y)(x + y) + (x + 2y)(13y – x) – 11xy tại x = ; y =
Câu 3: ( 3 đ)
Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC BD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.
a. Chứng minh EFGH là Hình chữ nhật?
b. Với AC = 6 cm, BD = 8 cm. Tính độ dài đường chéo HF?
BÀI LÀM

ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm: ( 4 đ)
Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 đ
1. d 2. b 3. a 4. c 5. a 6. d 7. d 8. a
II. Tự luận: ( 6 đ )
Câu 1:
a. 3×2 + 3xy + 4x + 4y
= 3x(x + y) + 4(x + y) (0,5 đ)
= (x + y)(3x + 4) (0,5 đ)
b. 3×2 – 6xy + 3y2 – 3z2
= 3[(x2 – 2xy + y2) – z2] (0,5 đ)
= 3[(x – y )2 – z2] (0,25đ)
= 3(x – y – z)(x – y + z) (0,25đ)
Câu 2:
M = (x – y)(x + y) + (x + 2y)(13y – x) – 11xy
= x2 – y2 + 11xy + 26y2 – 11xy
= 25y2
Thay y = , ta có giá trị của biểu thức M = 25.( )2 = 1
Câu 3:
Vẽ hình tương đối đúng, viết đủ gt, kl (0,5 đ)
a. Ta có EF là đường trung bình của
nên: EF // AC, EF = ½ AC (1) (0,25đ)
GH là đường trung bình của
Nên: GH // AC, GH = ½ AC (2) (0,25đ)
Từ (1), (2) ta có EF // GH (vì cùng song với AC)
Và EF = GH (vì cùng = ½ AC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.