KT hình học 9 chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT hình học 9 chương I, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chuẩn kiến thức và kỹ năng
Chủ đề
Múc độ cần đạt
Ghi chú

2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Bảng lượng giác.

Về kiến thức:
– Hiểu các định nghĩa: sin(, cos(, tan(, cot(.
– Biết mối liên hệ giữa tỉ số lượng giác của các góc phụ nhau.
Về kỹ năng:
– Vận dụng được các tỉ số lượng giác để giải bài tập.
– Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước hoặc số đo của góc khi biết tỉ số lượng giác của góc đó.

Cũng có thể dùng các kí hiệu tg(, cotg(.

Ví dụ. Cho tam giác ABC có Â = 4((, AB = 1(cm, AC = 12cm. Tính diện tích tam giác ABC.

3. Hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông (sử dụng tỉ số lượng giác).

Về kiến thức:
Hiểu cách chứng minh các hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông.
Về kỹ năng:
Vận dụng được các hệ thức trên vào giải các bài tập và giải quyết một số bài toán thực tế.

Ví dụ. Giải tam giác vuông ABC biết  = 9((, AC = 1(cm và = 3((.

4. dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn.
Về kỹ năng:
Biết cách đo chiều cao và khoảng cách trong tình huống có thể được.

Ma trận đề kiểm tra chương I – hình học 9
Năm học: 2010 – 2011

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông
3

0,75

Hệ thức giữa cạnhvà góc trong tam giác vuông
2

0,5

Tỉ số lượng giác của góc nhọn
3

0,75

Tổng
8

2
5
3
10

————@———–

CHI – 1.3
đề kiểm tra hình học 9 – chương I
Thời gian : 45 phút
Ngày 28 tháng 10 năm 2010

(Học sinh làm bài vào tờ giấy kiểm tra)
Đề kiểm tra gồm 02 trang

Trắc nghiệm khách quan ( 2 điểm)

Chọn chữ cái dứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Trong hình bên , khẳng định nào sau đây là sai ?

A.
B.
C.
D.

Câu 2: Giá trị của biểu thức tg440.tg450.tg460 bằng:
A. 135
B,
C. 1
D. 2

Câu 3: Cho biết . Khi đó là:
A: ; B. ; C. ; D.

Câu 4: Cho hình bên , khẳng định nào sau đây là sai ?
A. m.n = b2
B. d.m = a2
C.
D.

Câu 5: Trong hình vẽ bên , x bằng:
A. 20
B,
C. 5
D. 8

Câu 6: Cho tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lựơt là 8 và 6. Khi đó đ

Hỏi và đáp