KT hinh hoc 6 (chuan) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT hinh hoc 6 (chuan), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường : THCS Lương Thế Vinh

ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT
MÔN HÌNH HỌC 6
Năm học: 2010 – 2011.
Điểm

Họ và tên:………………………….
Lớp :…………

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ) : Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1 : Cho hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Tia Ax và tia Ay là hai tia đối nhau; B. Tia BA và tia Bx là hai tia đối nhau.
C. Tia Ax và tia Ay là hai tia trùng nhau. D. Tia Ax và tia By là hai tia đối nhau.

Câu 2 : Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì:
A. MA + AB = MB B. MB + BA = MA
C. AM + MB = AB D. AM + MB > AB
Câu 3 : Có bao nhiêu cách đặt tên cho một đường thẳng?
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 4 : Để đặt tên cho một đoạn thẳng người ta thường dùng :
A. Hai chữ cái thường B.Một chữ cái in hoa và một chữ cái thường
C. Hai chữ cái in hoa D. Cả 3 cách đều sai
Câu 5 : Với ba điểm A , B , C thẳng hàng theo thứ tự như hình vẽ thì:

A .Hai điểm A và B nằm khác phía đối với C B. AB + AC = BC
C. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B D. Hai điểm A và C nằm khác phía đối với B

Câu 6 : Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:
A.IM=MN B. IM = IN = C. IM + IN = NM D.MN + NI = IM và IM = IN
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 đ )

Bài 1 : Cho ba điểm D, E, F không thẳng hàng. Hãy vẽ tia DE, đoạn thẳng EF, đường thẳng DF, Trung điểm M của đoan thẳng EF.
Bài 2 : Vẽ tia Ox. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6 cm.
Tính độ dài đoạn thẳng AB?
Chứng minh rằng điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB?
Gọi K là một điểm trên tia Ox cách điểm B 2 cm . Tinh OK
Bài 3: Gọi M1 là trung điểm của đoạn thẳng AB, M2 là trung điểm của đoạn thẳng M1B,
M3 là trung điểm của đoạn thẳng M2B,…. M2003 là trung điểm của đoạn thẳng M2002B, biết M2003B = 1 Cm. Tính độ dài đoạn thẳng AM2003
BÀI LÀM
PHẦN TRẮC NGHIỆM :

Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

Đáp án

Hỏi và đáp