KT hình CI (MT) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT hình CI (MT), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT

Mục tiêu:
a) Về kiến thức:
Hệ thống hoá kiến thức về đường thẳng vông góc và đường thẳng song song.
– Biết cách kiểm tra xem hai đường thăng đã cho trước có vuông góc hai song song không?
b) Về kĩ năng:
Sử dung thành thạo các dụng cụ để vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
c) Thái độ: Bước đầu tập suy luận.
Ma trận đề:

Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

– Hai góc đối đỉnh
1

0,5

1

2

2

2,5

– Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
1

0,5

1

2

1

2
2

4,5

– Hai đường thẳng song song.

1

0,5

1

2
1

2,5

– Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song.
1

0,5

1

0,5

Tổng

4
2,0
2
4,0
2
4,0
6
10

Phòng GD – ĐT Mai Sơn
Trường THCS Chất Lượng Cao
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn Hình học Lớp 7.
Thời gian làm bài: 45’.

I.TRẮC NGHIỆM:
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Trên hình 1, góc đối đỉnh với góc O3 là:
A. B. C.

Câu 2. Trên hình 2, cặp góc so le trong là:
A. và . B. và
C. và D. và

Câu 3. Hình nào trên hình 3 có hai đường thẳng song song với nhau?

A. a) và b) B. a) và c) C. b) và c) D. không có hình nào.

Câu 4: Cho hình vẽ:
Không có đường thẳng nào đi qua A và song song với a
Có vô số đường thẳng đi qua A và song song với a.
Có một đường thẳng đi qua A và song song với a.
II. TỰ LUẬN.
Câu 1.(3đ) Cho hai đường thẳng a cắt hai đường thẳng
b và c thứ tự tại A và B. Biết = 450. Tính các góc
đỉnh B (khác góc bẹt)

Câu 2. (5 đ) Cho hình vẽ:
a) Chứng minh d1 // d2.
b) Chứng minh d2 // d3.
c) Hai đường thẳng d1 và d3 có song song với nhau không ? Vì sao ?

Đáp án:
I.TRẮC NGHIỆM:
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4

A
B
A
C

0,5
0,5
0,5
0,5

II. TỰ LUẬN.
Câu 1
(hai góc so le trong, a // b)

(hai góc kề bù)
= 1800 – 450 = 1350
(hai góc đối đỉnh)
(hai góc đối đỉnh)

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Câu 2
Tính được
mà hai góc này ở vị trí so le trong
d1 // d2.

Tính được
mà hai góc này ở vị trí so le trong
d2 // d3.
d1 // d3 vì d1 và d3 cùng song song với d2.

1
1

1
1

1

Hỏi và đáp