KT hinh 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT hinh 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BẢNG M ỨC Đ Ộ
LOẠI ĐỀ: KIỂM TRA HKI : MÔN: TO ÁN KHỐI :9 CH ƯƠNG TR ÌNH: CƠ BẢN

TT
Chủ đề
T ái hi ện
Vận dụng đơn giản
Vận dụng tổng hợp
Vận dụng suy luận

1
Căn thức bậc hai

1
2
1

2
Hàm số bậc nhất

1
1
1

3
Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

1
1
1

4
Vị trí tương đối của hai đường tròn

1
1
1

5
Tiếp tuyến của đường tròn

1
2
2

6
Tam giác đồng dạng

1
1
1

BẢNG CH Ủ Đ Ề
LOẠI ĐỀ: KIỂM TRA HKI : MÔN: TO ÁN KH ỐI :9 CH ƯƠNG TR ÌNH: CƠ BẢN

TT
Ch ủ đ ề
Yêu cầu
kỹ năng
Ph ân ph ối th ời gian
H ệ th ống ki ến th ức
C ác dạng bài t ập

1
Căn thức bậc hai
Vận dụng suy luận
20 phút
Cấp 2
Thực hiện các phép biến đổi về căn thức bậc hai

2
Hàm số bậc nhất
Vận dụng suy luận
10 phút
Cấp 2
Vẽ đồ thị hàm số.
Tính góc tạo bởi đồ thị với trục Ox

3
Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
Vận dụng suy luận
10 phút
Cấp 2
Xét vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn

4
Vị trí tương đối của hai đường tròn
Vận dụng suy luận
10 phút
Cấp 2
Xét vị trí tương đối của hai đường tròn

5
Tiếp tuyến của đường tròn
Vận dụng suy luận
20 phút
Cấp 2
Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn

6
Tam giác đồng dạng.
Vận dụng suy luận
20 phút
Cấp 2
vận dụng tam giác đồng dạng để chứng minh.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM HỌC 2008-2009
I/LÝ THUYẾT :
Chủ đề : Căn thức bậc hai
Câu 1:Viết công thức khai phương của một tích (có điều kiện xác định) (1đ)
Áp dụng: tính (1đ)
Câu 2: Viết công thức khai phương của một thương (có điều kiện xác định) (1đ)
Áp dụng: tính (1đ)
Câu 3:Biểu thức A phải thoả mản điều kiện gì để xác định ? (1đ)
Áp dụng : T ìm điều kiện của x để xác định (1ñ)
Câu4: Viết hằng đẳng thức (A0) (1đ)
Áp dụng : Tính (1đ)
Chủ đề : Hàm số bậc nhất
Câu 1::Nêu định nghĩa tính chất của hàm số bậc nhất (1 đ)
Áp dụng: Hàm số y=-2x+5 đồng biến hay nghịch biến trên R?Vì sao? (1 đ)
Chủ đề: Vị trí tương đối của đường tròn với đường thẳng , của hai đương tròn.
Câu 1:: Cho đường tròn (O;R) và đường thẳng a ta ký hiệu khoảng cách từ tâm đến đến đường thẳng a là d .Hãy viết hệ thức giữa d và R sao cho đường tròn (O;R) và đường thẳng a
a/Cắt nhau (1 đ) b/Tiếp xúc nhau. (1 đ)
Vẽ hình minh hoạ các trường hợp này (có ghi ký hiệu d và R)
Câu2 :cho hai đường tròn (O;R) và (O’;r) với giả thiết R r, ta kí ký hiệu khoảng cách giữa hai tâm O và O’ là d. Hãy viết hệ thức giữa d,R,r sao cho hai đường tròn này;
a/Cắt nhau b/Tiếp xúc ngoài .
Vẽ hình minh hoạ các trường hợp này (có ghi ký hiệu d, r và R)
Chủ đề ; Đường tròn ngoịa tiếp , đường tròn nội tiếp tam giác
Câu1 ::Thế nào là một đường tròn ngoaị tiếp tam giác? Nêu cách xác định tâm của Thế nào là một đường tròn ngoaị tiếp tam giác .Vẽ hình minh hoạ.
Câu 2: Thế nào là một đường tròn nội tiếp tam giác? Nêu cách xác định tâm của Thế nào là một đường tròn nội tiếp tam giác Vẽ hình minh hoạ.
Chủ đề: Quan hệ đường kính dây cung
Câu1

Hỏi và đáp